Lüks ve sade detaylar

Evim - - Stİl -

MoDErn-lüKs stIlDE GözE çArpAn DEtAylAr HEm rEnK, HEm DE yüzEy sEçEnEKlErIylE moBIlyAlArA sADE vE mütEvAzı BIr zEnGInlIğI GEtIrIyor. LüKs vE sADE DEtAy EKlEntIlErI ürünlErDEKI çEKICIlIğI Artırıyor. ZAnAAtKAr yAKlAşımın Bu yıl yüKsElEn BIr trEnD olmAyA DEvAm EDECEğInI Düşünüyorum. DErI, mEtAl vE mErmEr GIBI mAlzEmElEr moBIlyAlArDA lüKs BIr çIzGIyI DE BErABErInDE GEtIrIyor. MoBIlyAlArDA Kıvrımlı vE AHşAp AyAKlArın yAnı sırA InCE, mEtAl vE yüKsEK AyAKlAr DA yInE moDErn-lüKs yorumlArDAn BAzılArı

olArAK KArşımızA çıKıyor. Nuri Öztaşkın, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Veronica kanepe: 2.449 TL., Enza.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.