Altýn madencilerini dumanla kovdular

SOBAYLA KAHVEYÝ DUMAN ALTINDA BIRAKTILAR

Evrensel Gazetesi - - Haber - Ali Can GÜN Çanakkale

Köylerine yapýlmak istenen altýn madenine karþý, ÇED toplantýsýnda tencere, tava, teneke ve davullarý ile direnen Dondurma köylüleri, maden þirketi ekibine toplantý salonunu dar etti. Köylünün tüm uyarýlarýna raðmen toplantýdan çýkmayan madencilere karþý ilginç bir mücadele yöntemi geliþtirdi. Toplantýnýn yapýldýðý kahvedeki sobayý samanlarla yakan köylüler, kahveyi bir anda duman altýnda býraktý. Dumana dayanamayan madenciler ise köyü terk etti.

Koza Altýn Ýþletmeleri AÞ tarafýndan, Dondurma köyüne yapýlacak altýn madeni arama çalýþmalarý ile ilgili ÇED Halký Bilgilendirme toplantýsý köylülerin direniþi ile karþýlaþtý. Karadað ve Ahmetler köyleri baþta olmak üzere, civar belde ve köylerden Dondurma'ya giden çok sayýda yöre halký, “Topraklarýmýzda altýn madeni istemiyoruz” dedi. Pankartlarý, dövizleri, davullarý, tencere, tava ve tenekeleri ile madencileri karþýlayan köylüler, sýk sýk “Madenci þirket, Dondurma'yý terket” sloganý atarak, altýn madenine karþý olduklarýný, ÇED toplantýsýnýn ise kendilerini kandýrmaktan baþka bir þey olmayacaðýný dile getirdi.

TENEKELERÝ ÝLE GÝRDÝLER

Köylünün taleplerine kulak asmayan ve köy kahvesinden gitmeyen Koza Altýn Madeni ekibi, bu kez köylü kadýnlarýn tenekeleri, tencere ve tavalarý ile karþýlaþtý. “Köyümüzden

gidin” diyerek teneke, tencere ve tavalarý ile ses çýkaran kadýnlarýn uyarýsý da iþe yaramayýnca, dýþarýdan sloganlarla kadýnlara destek geldi.

ÝÇERÝSÝ TOZ-DUMAN OLDU

Bu sýrada altýn þirketi elemanlarý kalmakta direnince köylüler, köy kahvesindeki sobayý samanlarla yaktý. Sobadan çýkan yoðun duman, köy kahvesini bir anda duman içinde býraktý. Ardýndan maden þirketi elemanlarý Dondurma'da ÇED toplantýsýnýn yapýlamayacaðýný anladý. Bu sýrada kalkýp gitmeye çalýþýrken ise sobaya atýlan samanlar altýn þirketi elemanlarýnýn da üzerine sýçradý. Ortaya çýkan komik durum ise protesto eden köylüler arasýnda gülüþmelere neden oldu. Köylülerin direniþlerinin zaferle sonuçlandýðýný belgeleyen tutanak ise taraflarýn baþka bir köy kahvesinde bir araya gelmesi ile tutuldu. “Toplantý yapýlamamýþtýr” ibaresinin düþüldüðü tutanak da köyde sevinçle karþýlandý. Altýn þirketi eleman

larýnýn üzerlerinde samanlarla köyü terk etmesinin ardýndan köyde bayram havasý oluþtu. Tüm köyle köy meydanýnda halaylar çekip roman havasý eþliðinde oynayarak direniþlerini kutladý.

CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarýbaþ, Ýl Genel Meclisi CHP Grubu Baþkanvekili Hicri Nalbant, CHP Çanakkale Milletvekili Aday Adaylarý Hakký Öztürk, Metin Ümit Ural ve Bülent Öz ile Çanakkale Çevre Platformu, Eðitim Sen, Halkevi, Emek Partisinin de katýldýðý toplantý daha baþlamadan bitmiþ oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.