Baraj faciasýnda bilirkiþi kaygýsý

Evrensel Gazetesi - - Haber - Nilgün YILDIZ Yýlmaz ERKEK

ve Kirazlýk Barajlarýnýn kapaklarýnýn açýlmasý sonucu 3’ü çocuk 6 yurttaþýn yaþamýný yitirmesine iliþkin yürütülen soruþturmada bilirkiþi heyetinin hazýrladýðý raporu deðerlendiren Av. Diyaeddin Temiz, raporun eksiklikleri olmasýna raðmen, tatmin edici olduðunu ifade etti. Temiz, soruþturma ve kovuþturma safhalarýnda hazýrlanabilecek farklý bilirkiþi raporlarýyla þirket sahiplerinin aklanabileceði kaygýsý taþýdýklarýný paylaþtý.

Botan Nehri kenarýnda piknik yaparken Alkumru ve Kirazlýk barajlarýnýn kapaklarýnýn açýlmasý sonucu 3’ü çocuk 6 yurttaþýn sel sularý arasýnda boðularak can verdiði faciaya iliþkin baþlatýlan soruþturmada, atanan bilirkiþi heyeti, incelemeleri sonucunda hazýrladýðý raporunu geçtiðimiz günlerde soruþturmayý yürüten Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sundu. Ölümlere yol açan ih- mallerin maddeler halinde ortaya konulduðu raporda, santral yöneticileri, yetkilileri ve sahipleri 1. derecede asli kusurlu bulunurken, Valilik ve belediye ile birlikte hayatýný kaybedenler de 2. derecede asli kusurlu bulundu.

TEMÝZ: EKSÝKLÝKLERE RAÐMEN TATMÝN EDÝCÝ

Bilirkiþi raporunu deðerlendiren Av. Diyaeddin Temiz, raporun teknik ve detaydan yoksun olarak üstünkörü biçimde hazýrlanmasýna raðmen çýkan sonucun yine de tatmin edici olduðunu söyledi.

Þirket sahiplerinin ölümlerden sorumlu tutulmalarýný olumlu bulduklarýný dile getiren Av. Temiz, buna raðmen soruþturma ve kovuþturma safhalarýnda farklý bilirkiþi heyetlerinden alýnabilecek raporlarla, þirket sahiplerinin aklanabileceði kaygýsý taþýdýklarýný aktardý. Av. Temiz, bu kaygýlarýnýn ise benzer olaylara dair yürütülen soruþturmalarda bilirkiþi raporlarýyla kusurlu bulunan yetkililerin, özellikle kovuþturma aþamalarýnda farklý bilirkiþi raporlarý hazýrlatýlarak kusurlu bulunmamalarýndan kaynaklandýðýný ifade etti.

Bilirkiþi raporunun kovuþturma aþamasýnda herhangi bir itiraz kabul etmeden hazýrlanmasý gerektiðini belirten Av. Temiz, konusunda uzman ve yetkin bir heyetle TMMOB’nin de devreye girmesine ihtiyaç olduðunu vurguladý. Temiz, TMMOB’nin faciaya dair hazýrlayacaðý raporun, bundan sonra yaþanabilecek vakalarýn önüne de geçebileceðini kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.