Denizdeki hayalet aðlar balonla temizleniyor

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ile Denizcilik Meslek Yüksekokulunun öðretim üyeleri ve öðrencileri, geliþtirdikleri “balon” yöntemiyle, Ýskenderun Körfezi’ndeki “hayalet að” olarak adlandýrýlan atýk aðlarý temizliyor.

Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Yavuz Mazlum yürütücülüðünde Prof. Dr. Mehmet Fatih Can, Prof. Dr. Ayþe Bahar Yýlmaz, Yrd. Doç. Dr. Aydýn Demirci, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gürlek, Araþtýrma Görevlisi Emrah Þimþek, Ööðretim Görevlileri Menderes Þerefliþan ve Necdet Uygur ile öðrencilerden oluþan ekip, denizdeki eko sistemi olumsuz etkileyen aðlarý temizlemek için çalýþma baþlattý. Çalýþma kapsamýnda ilk olarak hayalet aðlarýn bulunduðu yerleri tespit eden ekip, daha sonra 500 ve 1000 kilo taþýma kapasiteli balonlarla aðlarý denizden çýkarýyor.

‘AÐLAR, EKOSÝSTEME ZARAR VERMEDEN ÇIKARILIYOR’

Balýkçýlarýn denize býraktýklarý aðlarýn kayalara takýlýp kopmasýyla suyun dibinde kaldýðýný, bunun da ekosistemi olumsuz etkilediðini belirten Doç. Dr. Yavuz Mazlum, baþlattýklarý projenin üniversite tarafýndan 20 bin TL ile desteklendiðini söyledi. Projenin bir diðer amacýnýn da hayalet aðlarýn ekosisteme zararýný da araþtýrmak olduðunu kaydeden Doç. Dr. Mazlum, þunlarý söyledi: “Proje kapsamýnda aþýrý ticari avcýlýk sonucu artan bu hayalet aðlarýnýn deniz zeminindeki ekosisteme olan etkilerini araþtýrýp bunlarýn etkilerinden balýklarý, oradaki canlýlarý nasýl kurtarabileceðimize dair çalýþma yaptýk. Bu çalýþma da, aðlarýn temizlenmesinde farklý aðlýklardaki balonlarý kullandýk. 500 ve 1000 kilo aðýrlýk taþýyabilen balonlarla beraber deniz dibindeki hayalet aðlarý ekosisteme zarar vermeden temizlemeye çalýþtýk.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.