Mersin nükleer mitingine hazýrlanýyor

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Akkuyu Mahallesi’nde yapýlmak istenen Nükleer Santrale karþý yaþam savunucularý 15 Þubat’ta “Anne oyuncaðýmý aldýn mý?” sloganýyla miting düzenleyecek. Mersin Tabip Odasý Baþkaný Ful Uðurhan, “Nükleer santralin yapýlmasý demek yaþam hakkýmýzýn alýnmasý demek” dedi.

Mersin’in Akkuyu Mahallesi Büyükeceli mevkiinde yapýlmak istenen Nükleer Santrale karþý Mersin’de yýllardýr mücadele veriliyor. Nükleer Santral yapmak isteyen Akkuyu NGS þirketi hakkýnda sayýsýz davalar açýlýrken, davalarýn birçoðu çevreciler lehine sonuçlandý. Ancak arkasýna devlet gücünü alan Nükleerci þirket, her seferinden yeni atýlýmlarda bulunarak nükleer santrali kurmakta ne kadar kararlý olduðunu göstermek istiyor. Ancak çevre mücadelesini yürüten yaþam savunucularý, kolay kolay pes etmeyeceklerini gösteriyor.

Rusya Cumhurbaþkaný Vilademir Putin’in Türkiye’ye gelmesi ile birlikte Akkuyu ÇED raporu bakanlýk tarafýndan hýzla onaylanýrken, buna karþý yaþam savunucularý ÇED raporunun iptali için idari mahkemelere davalar açtý. Ancak ilerleyen süreçte Akkuyu NGS þirketinin bakanlýða verdiði ÇED raporunda imzasý bulunan mühendislerin imzalarýnýn sahte olduðu ortaya çýkarken, yaþam savunucularý, Mersin Nükleer Karþýtý Platform öncülüðünde 15 Þubat’ta büyük bir miting yapmaya hazýrlanýyor.

Mersin Tabip Odasý Baþkaný Ful Uðurhan, Türkiye’nin yüzde 84’ünün nükleer santral istemediðine dikkat çekerek, 15 Þubat tarihinde büyük bir miting örgütleyeceklerini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.