ALEL ACELE KAÇIRILAN DOSYA

Evrensel Gazetesi - - Haber -

HATAY’da 2 Haziran 2013 tarihindeki Gezi eylemleri sýrasýnda polisin attýðý gaz bombasýnýn baþýna çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren Abdullah Cömert davasýnda sadece bir polis yargýlanýyor. Davanýn Hatay 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruþmasýnda mahkeme heyetinin davanýn nakledilmesi için dosyayý bir kopyasýný almadan Adalet Bakanlýðýna gönderdiði ortaya çýkmýþtý. Tutuksuz yargýlanan sanýk polisin de katýlmadýðý ilk duruþmada yargýlama hem sanýksýz hem de dosyasýz görülmüþtü. duruþma salonunda yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Ýkinci ara kararýn birinci paragrafýnda salon kapýsýný zorlayarak içeri girmek zorunda kalan dinleyiciler için ‘Ýçeriye kimliði belirsiz kiþilerin girdiði görüldü’ þeklinde bir ifadenin kullanýldýðýna da dikkat çeken Can, kullanýlan ifadenin ilginç olduðunu, içeriye giren izleyicinin kimliðinin belirlenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný söyledi.

KAMUOYUNDAN KAÇIRIYORLAR

Soruþturma süreçleri de dahil olmak üzere adil bir yargýlamanýn söz konusu olmadýðýný belirten Can, kamu görevlilerinin, görevini yaparkenki eylemlerinden dolayý yapýlan bütün yargýlamalarda cezasýzlýða yönelik bir tavýr olduðuna dikkat çekti. Savcýnýn toplamasý gereken delillerin bile avukatlarýn ýsrarý ve deðerlendirmeleri sonucu dosyaya girdiðini ifade eden Can, “Yargý ‘yargýlamama’ pratiði geliþtiriyor. Bu davanýn nakille sürgün edilmesi bunu açýkça gösteriyor. Buradan Balýkesir’e gitmek 2-3 günümüzü alýyor. Bu yüzden katýlým çok zor oluyor. Buna raðmen bir de kýsýtlama kararý getiriliyor. Amaç bu davayý kamuoyunun takibinden uzaklaþtýrmak” dedi.

iþ adamlarýnýn öldürüldüðü ‘failli meçhul’ cinayet davasýnda mahkeme, sanýk Mehmet Aðar’ýn 10 Nisan’da duruþmada olmasýna karar verdi. Faik Candan cinayetinin tanýðý asker de cinayeti anlattý.

Savaþ Buldan, Behçet Cantürk, Namýk Erdoðan gibi isimlerin öldürüldüðü “faili meçhul” cinayetler ile ilgili açýlan davanýn duruþmasý Ankara 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde görüldü. Mehmet Aðar, Ýbrahim Þahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkýn gibi isimlerin sanýk olarak yargýlandýðý davada, mahkeme heyeti ile avukatlar arasýnda tartýþma yaþandý.

Tanýklarýn da dinlendiði duruþmada, katledilen Namýk Erdoðan’ýn oda arkadaþý Eser Abdülbaki Ünal, 1994 yýlýndaki cinayet için savcýlýðýn ancak 2013 tarihinde ifadesine baþvurduðunu belirterek, “Buna bir anlam veremiyorum, bunca zaman geçtikten sonra” diye konuþtu. Yusuf Ekici’nin kardeþi Nadire Ýçkale ise “Abimin bana söylediði þöyle bir þey vardý o dönem. Zaman gelecek Kürt aydýnlarý evlerinden toplanýp götürülecekler’ dedi. Dediði çýktý” þeklinde konuþtu. Ýçkale ayrýca Behçet Cantürk’ün de eþinin arkadaþý olduðunu belirterek, iyi bir insan olduðunu söyledi.

ASKER CÝNAYETÝ ANLATTI

O dönem Ankara Bala’da askerlik görevini yapan Mücahit Alkara konuþmasýnda 1994 yýlý aralýk ayýnda Faik Candan’ýn öldürülmesine iliþkin, “Olay yerinde gördüm. Gözleri kýravatla baðlýðýydý, 3 kurþun yemiþti. Yakýnlarýndan duyduðum kadarýyla daha önce de kaçýrýlmak istenmiþ ancak kurtulmuþ. Askeri tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki vuran kiþi iyi niþancýymýþ” þeklinde konuþtu.

Öte yandan avukatlarýn savunmalarýna mahkeme heyetinin müdahale etmesi üzerine tartýþma yaþandý. Avukatlar, cinayetlerin yaþandýðý dönemde sadece JÝTEM ve devlet görevlileri tarafýndan kullanýlan Uzi marka silahlarýn balistik incelemelerinin rapor haline getirilmesini istedi. Avukatlar, yargýlanan sanýklarýn 1994 yýlýndaki fotoðraflarýnýn tanýklara gösterilerek, teþhis edilmesini talep etti.

MAHKEME HEYETÝ ÇEKÝLSÝN

Mahkemenin yaklaþýmýný eleþtiren Ankara Barosu Gözlemci Heyetinden Avukat Cemalletin Güler, mahkemenin müþteki avukatlarýna karþý yapmýþ olduðu müdahalelerin yerinde olmadýðýný belirtirken, mahkeme baþkaný mikrofonu kapatýp ara verdi.

Aranýn ardýndan Avukat Mehmet Emin Aktar, sanýk Mehmet Aðar ile birlikte bütün sanýklarýn duruþma günü mahkeme salonunda bulunma talebinde bulundu. Aktar, “Ýddianameyi okumuyorsunuz, sanýklarý bizden kaçýrýyorsunuz, sadece ‘Taleplerinizi söyleyin’ deyip konuþmamýzý bekliyorsunuz” eleþtirileriyle mahkeme heyetinin mahkemeden çekilmesini istedi. Aktar, mahkemeden adil bir karar beklemediklerini belirterek, “Mahkemede ne karar çýkarsa çýksýn biz Anayasa Mahkemesi ve AÝHM’ye gideceðiz” dedi.

DAVA 10 NÝSANDA

Sanýk avukatlarýndan Ercan Ersoy, Tansu Çillerin “Kurþun atan da yiyen de bizim için kahramandýr” sözlerini hatýrlattý ve “Bu sözleri söylediðine göre öldüren kiþilerin kim olduðunu biliyordur” dedi ve Çiler’in de mahkemede hazýr bulunmasýný istedi.

Mahkeme heyeti, sanýk Mehmet Aðar’ýn duruþma günü salonda hazýr bulunmasý, Mehmet Eymür’ün tanýk olarak dinlenmesi ve ayrýca sanýklarýn 20 yýl önceki fotoðraflarýnýn tanýklara gösterilerek, teþhis edilmesi kararýný verdi. Mahkeme heyeti avukatlarýn “sanýklarýn tutuklanma” talebini ise reddederek, duruþmayý 10 Nisan tarihine erteledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.