MHD yeni yönetimini belirleyecek

Evrensel Gazetesi - - Haber -

MEZOPOTAMYA Hukukçular Derneði, bugün Diyarbakýr’da yapýlacak 1. Olaðan Genel Kurulu ile yeni yönetimini belirleyecek. Derneðin 1. Genel Kurulu, Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde yapýlacak. Genel kurula 300’ü aþkýn delege ile Kürt illerinde bulunan barolarýn yönetim kurullarý ve üyelerinin katýlmasý bekleniyor. 1 gün sürecek kurulda, MHD’nin yeniden seçilecek olan yönetim kurulunda kadýnlarýn çoðunlukta yer almasý bekleniyor. MHD’nin önümüzdeki dönemde Batman, Mardin, Þýrnak, Van, Diyarbakýr, Urfa’da þube, Kürdistan’ýn diðer illerinde ise temsilcilik açmasý planlanýyor. (DÝYARBAKIR)

Abdullah Cömert davasýnýn 3 þubatta görülecek 2. duruþmasý öncesi davanýn görüldüðü Balýkesir 2. Aðýr Ceza Mahkemesi salonun darlýðýný bahane ederek ikinci kez izleyici sayýsýna kýsýtlama getirdi. ‘Güvenlik’ bahanesiyle Hatay’dan, Balýkesir’e nakledilen davanýn ilk duruþmasýnda da benzer bir ara karar alýnmýþ ancak avukatlar ve izleyicilerin bir kýsmý duruþma salonuna girmeyi baþarmýþtý.

Mahkeme 3 Þubat’taki dava öncesi yine dinleyici sayýsýna kýsýtlama getirdi. Buna göre sanýk ve müþtekiler için ayrý ayrý sadece 5’er kiþi duruþmayý izleyebilecek. Bu kiþiler de 1. veya 2. derece yakýnlardan seçilecek. Gazeteciler ve diðer dinleyicilerin salona alýnmasý konusunun ise mahkeme tarafýndan deðerlendirileceði belirtildi.

Cömert ailesi avukatlarýndan Hatice Can, mahkemenin ara kararýnýn hukuka ve ceza yargýlamasý usulüne aykýrý olduðunu ifade etti. Mahkemenin daha geniþ bir salon saðlamakla yükümlü olduðunu ifade eden Can, yargýnýn adeta ‘ yargýlamama’ pratiði geliþtirdiðini söyledi.

‘MAHKEME GENÝÞ SALON SAÐLAMAK ZORUNDA’

Mahkemenin böyle bir kýsýtlýlýk kararý almasýnýn hukuken bir karþýlýðý olmadýðýný vurgulayan Can, “Fiilen bir duruþma salonunun geniþ olmamasý mahkeme için gerekçe olamaz. Bütün yargýlamalar açýktýr, alenidir” dedi. Mahkemenin geniþ bir salon saðlamakla yükümlü olduðunu kaydeden Can, duruþmanýn yüz yüzelik ilkesi gereði

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.