Önlem almayan þirket dýþýndaki herkes suçlu

Evrensel Gazetesi - - Haber -

feribot kazasýnda vapura binmek üzereyken geminin hareket etmesi üzerine denize düþen otomobilde 5 yaþýndaki Ece Su Yýlmaz ve anneannesi Þaziye Güleren’in ölümüne iliþkin görülen davada ikinci bilirkiþi raporu mahkemeye ulaþtý. Rapor, olasý bir durumda geminin kalkmasýný önleyecek sistemi bulunmayan þirketi sadece yüzde 10 kusurlu bulurken, aracý kullanan anneyi yüzde 45 gemi kaptanýný ise yüzde 30 kusurlu buldu.

Öte yandan ilk bilirkiþi raporunda ise anne kusursuz bulunmuþ, gemi kaptaný ise tam kusurlu bulunmuþtu.

Ýstanbul Adalet Sarayý’nda bulunan 16. Aðýr Ceza Mahkemesinde dün görülen duruþmaya, tutuksuz sanýklar Gemi Kaptaný Erkan Atalay Ým, Çýmacý (Ýskeledeki görevli) Levent Dönmez ve Usta Gemici Özay Yaþar (Gemideki görevli) ile avukatlarý katýldý. Daha önceki duruþmada þikayetlerinden vazgeçen Ecesu ailesinden kimse katýlmadý.

Kimlik tespitiyle baþlayan duruþmada mahkeme baþkaný 13 sayfalýk ikinci bilirkiþi raporunun mahkemeye ulaþtýðýný söyledi. Raporda iþletici kuruluþ hakkýnda liman yükleme sahasýnda yüklemeyi aniden durdurabilecek, geminin kalkmasýný engelleyecek bir sistemin olmamasý ve yükleme prosedüründe hatalarýn bulunduðu tespit edilmesine raðmen sadece yüzde 10 oranýnda tali kusurlu bulundu.

YENÝDEN BÝLÝRKÝÞÝ RAPORU ALINACAK

Ýlk bilirkiþi raporunda kusursuz bulunan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.