Yýlmaz ailesinin aracýnýn denize düþme aný böyle görüntülenmiþti.

Evrensel Gazetesi - - Haber -

anne Yýlmaz ise ikinci bilirkiþi raporunda yüzde 45 kusurlu bulundu. Anne Yýlmaz’ýn zorunlu 5 hareketi yapmadýðý öne sürüldü. Yine ilk raporda tam kusurlu bulunan Gemi Kaptaný Erkan Atalay Ým ise yüzde 30 oranýnda tali kusurlu gösterildi. Olumsuz çalýþma koþullarý ise raporda yüzde 10 oranýnda tali kusurlu gösterilirken, “Harem-Sirkeci hattýnda çalýþan feribotlarda personelin hepsi sabah erken saatlerden geç saatlere kadar dinlenmeksizin çalýþýldýðý, bu yoðun tempolu çalýþmanýn hayatýn olaðan akýþý içinde, zihin saðlýðý açýsýndan olumsuz koþullar yarattýðý/ yaratabileceði, bu nedenle olumsuz çalýþma koþullarýnýn yüzde 10 oranýnda tali kusurlu olduðu” denildi.

Soruþturma aþamasýnda alýnan raporla yeni rapor arasýnda çeliþkiler olduðu gerekçesiyle yeni bir bilirkiþi raporu alýnmasýna karar veren mahkeme heyeti, eksiklikliklerin giderilmesine karar vererek duruþmayý erteledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.