ÖNLENEBÝLÝRDÝ

Evrensel Gazetesi - - Haber -

ÝÞÇÝ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisinin sadece temmuz ayýnda derlediði verilere göre 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda en az 978 iþçi, önlenebilir iþ kazalarýnda yaþamýný yitirdi. Ýþ cinayetinin en çok yaþandýðý madencilik iþ kolunu inþaat, tarým ve taþýma- cýlýk iþ kollarý takip etti.

Buna göre, ülke ekonomisinin lokomotifi olarak adlandýrýlan inþaatlar, her geçen gün daha fazla iþçi kaný üzerinden yükseldi. Belirlenen nedenlere göre 187 iþçinin 109’u çok basit önlemlerle önü alýnabilecek yüksekten düþme sonucu can verirken, 36’sý ise ezilme sonucu yaþamýný yitirdi. sendikalarýn toplam üye sayýsý 2 bini bulmuyor. Yýllardýr binlerce iþçinin yaþamýný yitirdiði inþaat sektöründe iþçilerin neredeyse tamamý sendikasýz.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn en son açýkladýðý verilere göre inþaat sektöründe sendikalý iþçilerin sayýsý toplam 41 bin 514. Ancak Bakanlýk bu sayýya kara yollarý iþçilerini de dahil ediliyor.

Bu iþ kolunda örgütlenen sendikalarýn en kitleseli 39 bin 517 üyesiyle Yol-Ýþ. Ancak kara yollarý iþçileri arasýnda örgütlü olan Yol-Ýþ’in, inþaatlarda neredeyse bir örgütlülüðü bulunmuyor. Türkiye Ýnþaat Sanayi Ýþçilerinin (Ýnsan-Ýþ) 1218, Devrimci Yapý Ýþçileri Sendikasýnýn 291, Pak Ýnþaat Ýþ’in 443, Ýnþaat-Ýþ’in 55 üyesi bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.