ÝÞ CÝNAYETLERÝNÝN YÜZDE 40’I ÝNÞAATLARDA

Evrensel Gazetesi - - Haber -

A SINIFI Ýþ Güvenliði Uzmaný Bedri Tekin, örgütsüzlüðün ayný zamanda kuralsýzlýðý beraberinde getirdiðini söyledi. Sendikalaþma olmayan iþyerlerinde sorunlarýn da çoðaldýðýný belirten Tekin, “Ancak tek etken sendikasýzlýk deðil. Zaten hangi iþ kolunda örgütlülükten söz edilebilir ki? Ýnþaatlarda önlemlerin alýnmamasý ve takip edilmemesi de önemli bir etken” dedi. Ýnþaat iþçilerinin uzun süre ayný iþte çalýþamadýklarýný dile getiren Tekin, iþ cinayetlerinde ölen iþçilerin yüzde 64’ünün de son iþyerinde 1 yýldan az bir süre çalýþtýklarýný ifade etti. Yine iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirenlerin yüzde 40’ýnýn da inþaatlarda çalýþtýðýna dikkat çeken Tekin, “Bundan iþçilerin tecrübesiz olmalarý anlamý çýkarmak, iþ kazalarýnda iþçilerin de rolünün olduðu mantýðýdýr. Peki Soma’da, Ermenek’te, Ostim’de hangi iþçinin hangi hatasýndan söz edebiliriz” diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.