CHP önünde zincirli eylem

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Belediyesinde çalýþan taþeron iþçiler, tazminatlarý verilmeden atýldýklarý için, CHP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý binasýnýn giriþ kapýsýný zincirle kilitledi. CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Murat Karayalçýn içeride iþçilerle görüþüp, sorunun çözüldüðüne dair yazýlý bir açýklama yaptý.

Bir taþeron firmaya baðlý olarak Sarýyer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðünde iþçi olarak çalýþan 16 kiþi, tazminatlarý verilmeden iþten çýkarýldýklarý için iki gün önce Kaðýthane Sanayi Mahallesi’ndeki CHP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý binasýna gelerek iþgal etmek istedi. Sarýyer Belediyesinden bir yetkiliyle görüþerek, iki gün sonra iþlerine dönecekleri ve tazminat haklarýný alacaklarýna dair tutanak imzalayan iþçiler, eylemden vazgeçti. Ýþçiler, tutanakta belirtilen sözlerin yerine getirilmediði için, CHP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý binasýna tekrar geldi. Burada bekleyen iþçiler, mesai bitimine raðmen söz konusu tutanaðýn iþleme konulmamasý üzerine binanýn giriþ kapýsýný zincirle kilitledi. Ýþçiler daha sonra Murat Karayalçýn ile birebir görüþerek eylemlerini gece saatlerinde sonlandýrdý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.