Olmuksan’dan grev açýklamasý

Evrensel Gazetesi - - Haber -

ile ilgili gazetemizde çýkan haber ve yazýlara firmadan açýklama yapýldý. Sendika üyesi olmayanlarýn grev oylamasýna katýlmasýnýn yasada yer aldýðý ve oy kullanmalarýnýn hakkýn kötüye kullanýmý olmadýðý iddia edilen açýklamada, bunun toplu iþ sözleþmesi görüþmelerini olumsuz etkileyebilecek subjektif bir yaklaþým olduðu ileri sürüldü. Grev oylamasý saatinin ÝÞKUR tarafýndan alýndýðý ve saati nedeniyle þirketin suçlanamayacaðý savunulan açýklamada, “Grev oylama saati için servis yok” iddiasýnýn da gerçeði yansýtmadýðý, çalýþanlarýn oylama saatinde fabrikada olacaklarý þekilde servisle toplandýðý ve oylamaya katýlýmýn yüzde 99 düzeyinde olduðu belirtildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.