Bu yasak boþa çýkarýlmalý

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Partisi (EMEP) Genel Baþkaný Selma Gürkan ve HDP Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Ýstanbul’da grevde olan Paksan ve Ejot iþçilerini ziyaret ederek grev yasaðýna tepki gösterdi. Grev yasaðýnýn arýndan EMEP üyeleriyle birlikte Paksan fabrikasý önüne gelen Gürkan ve Tüzel, yasak kararýný veren AKP Hükümeti’nin, patronlarýn her talebini yerine getirdiðine dikkat çekti.

Burada açýklama yapan Gürkan, yasak kararýnýn kabul edilemez olduðunu vurguladý. Metal patronlarýnýn örgütü MESS’in teklifi ve AKP Hükümeti’nin marifetiyle grev hakkýnýn gasbedildiðine dikkat çeken Gürkan, “Bu grev milli güvenliði deðil, MESS’i ve hükümeti tehdit ettiði için yasaklandý” diye konuþtu. Ýþçilerin daha iyi çalýþma koþullarý ve daha iyi bir ücret için greve çýktýðýný söyleyen Gürkan, bu meþru telebin yasaklanmasýnýn anayasal bir suç olduðunu ifade etti.

‘GERÝ PÜSKÜRTMEK ÝÇÝN MÜCADELEYE’

Yasaðý hükümetle MESS’in iþbirliðinin açýk kanýtý olduðunu dile getiren Gürkan, “Bu tutum iþçi ve halk düþmaný bir tutumdur. Antidemokratik ve despotik uygulamalarýn hangi boyutlara kadar ulaþabileceðini gösteren yasaklama tekrar ediyoruz, kabul edilemez” diye konuþtu. “Metal iþçisinin grevi hepimizin grevidir ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin parçasýdýr. Metal iþçilerinin grev hakkýna dokunulamaz” diyen Gürkan, yasak kararýnýn püskürtebilmesi için tüm emek ve meslek örgütlerini mücadele etmeye çaðýrdý.

ÝÞÇÝLER MÝLLETÝN PARÇASI DEÐÝL MÝ?

AKP’nin yaptýðý tüm iþleri ‘milli irade ve milli birlik’ diye açýkladýðýný hatýrlatan Levent Tüzel ise “Bu iþçiler milletin bir parçasý deðil mi?” diye sordu. Pazartesi günleri toplanýp ka- rarlarýný açýklayan bakanlar kurulunun patronlarýn isteði üzerine pazartesiyi beklemeden yasak kararý aldýðýna dikkat çeken Tüzel, “Sürekli darbelerden þikayet eden, darbeye karþý mücadele ettiðini söyleyen AKP Hükümeti darbe anayasasýna dayanarak grev yasaklýyor. Ýþçi düþmanlýðý yapýyor” diye konuþtu. Metal iþçilerinin çocuklarýnýn geleceði için, daha iyi bir yaþam için greve çýktýðýna dikkat çeken Tüzel, yasak kararýnýn boþa çýkarýlmasý gerektiðini ifade etti. Tüzel ve Gürkan, Paksan ziyaretinin ardýndan Ejot iþçilerini de ziyaret etti.

SES’ten yapýlan açýklamada Bakanlar Kurulu’nun “yasak” kararýyla iþçinin deðil MESS patronlarýnýn yanýnda durduðunu gösterdiðini bildirdi.

DERÝTEKS Yönetim Kurulu da yaptýðý açýklama ile grev yasaðýný kýnayarak, metal iþçilerinin mücadelesinin yanýnda olduklarýný bildirdi. (ÝSTANBUL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.