Patronlar istedi hükümet yasakladý

Evrensel Gazetesi - - Haber -

ESS baþta olmak üzere patronlarýn türlü oyunlarý metal iþçilerini grevlerinden döndürmeyince devreye hükümet ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan girdi. Bakanlar Kurulunun imzasý ve Erdoðan’ýn onayýyla Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý üyesi iþçilerin grevi milli güvenliði tehdit ettiði iddiasýyla yasaklandý. Sendika Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu, bu kararýn fabrikalarý kaosa sürükleyeceðini bildirdi. Birleþik Metal-Ýþ Genel Sekreteri de “Mutsuz olan iþçi gereken üretimi yapmayacaktýr” uyarýsýnda bulundu.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve tüm bakanlarýn imzasýný taþýyan karar iþçiler arasýnda tepkiyle karþýlandý. Dün açýklanan ve grevin 60 gün süreyle ertelenmesini içeren kararýn grevin ilk günü olan 29 Ocak’ta alýndýðý ortaya çýktý. Üstelik kararla sadece, çýkýlan grevler deðil 19 Þubat’ta baþlayacak grevler de yasaklandý.

Konuyla ilgili gazetemize konuþan Birleþik Metal-Ýþ Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu, MESS’ten kopuþlarýn hýzlandýðýn ve bundan rahatsýz olan MESS’in müracaatý sonucu bu kararýn alýndýðýný söyledi. Serdaroðlu, “Yazýk ettiler. Ýþyerlerini kaosa sokacaklar, çalýþma barýþýný zora sokacaklar. Bir insanýn zorla grevini yasaklayarak iþletmeye sokmak son derece riskli. Hem gereken üretim yapýlmayacaktýr hem de iþ kazasý riski artar” diye konuþtu. Birleþik Metal-Ýþ Genel Sekreteri Selçuk Göktaþ da alýnan kararýn iþçilerin hak almasýnýn önünü kesmeye yö-

nelik olduðunu söyledi. Göktaþ, “Türkiye büyüyor, çað atlýyor diyeceksin ondan sonra 1200 liraya çalýþan metal iþçisinin asgari ücretle çalýþtýrmaya mahkum edeceksin. Hak arama mücadelesini ortadan kaldýracaksýn. Bu metal iþçisinin kabul edeceði bir yaklaþým deðildir. Mutlu olmayan bir iþçi o fabrikalarda üretim yapamaz. Ýstenilen üretimi veremez. Siyasal iktidarýn iþçilere karþý tutumu görü-

nüyor. Toplumu büyüyen Türkiye gibi yalanlarla kandýrýyorlar. Türkiye’nin gerçek durumunu bu davranýþlarýyla gösteriyor. Ama patronlar grev ertelendi diye sevinmesin, mutsuz olan iþçi gereken üretimi yapmayacaktýr” diye konuþtu. Birleþik Metal-Ýþ bundan sonra yapýlacaklara karar vermek üzere toplanýrken, gazetemize baskýya girdiði saatlerde toplantý sürüyordu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.