Yasak kararý iþçi hakkýna darbedir

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya metal grevinini yasaklanmasýna tepki gösterdi.

“12 Eylül hukukunu kaldýracaðýz söylemiyle milleti kandýranlar, 12 Eylül’ü aratmamakta ve iþçi ve emekçiler için her gün yeni saldýrýlarýna devam etmektedirler. Grev hakkýný kullanan metal iþçilerine yönelik bu tavýr açýkça AKP’nin iþçi düþmanlýðýný ve grev kýrýcýlýðýný tescillemektedir” diyen Akkaya, hükümetin yasakçý zihniyetini iþçilere dayattýðýný söyledi.

Akkaya, bir çok iþ kolunda grevleri yasaklayan AKP’nin tarih ve toplum önünde hesap vermekten kurtulamayacaðýný ifade etti.

Bu arada Komünist Parti de yaptýðý açýklama ile grev yasaðýna tepki gösterdi. Açýklamada “Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý ve üyesi binlerce metal iþçisi grevdeyken yalnýz deðildi, grev hakký gaspedilmeye çalýþýlýrken de yürütecekleri mücadelede yalnýz olmayacaklar” dendi. Halkevleri de yaptýðý açýklama ile yasaða tephki gösterdi. Açýklamada “Milli güvenlik denilen patronlarýn ve iktidarýn güvenliðidir” denilerek, iþçilerin mücadelesinin yanýnda olunacaðý bildirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.