CEVAP VE DÜZELTME

Evrensel Gazetesi - - Haber -

T.C. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliði Deðiþik Ýþ No: 2014/4388 D.Ýþ sayýlý kararý gereðince yayýnlanan tekzip metnidir

2821 sayýlý sendikalar Kanununda iþçilerin sendikaya üye olup olmama, istifa etme ve iþkolundaki sendikalardan birisini tercih etme özgürlükleri düzenlenmiþ ve ciddi yaptýrýmlara baðlamýþ bulunmaktadýr. Bu konuda daha fazla açýklama yapmak abesle iþtigal olup, dileyen ilgili yasa maddelerini açýp okuyabilir, öðrenebilir.

Ayný iþyerinde az sayýda da olsa farklý sendika tercihlerine saygý göstermek ve bu çalýþanlarýnda haklarýnýn savunucusu olmak bu çalýþanlarýn da gönlünü kazanma anlamýnda sendikamýzýn olmazsa olmazlarý arasýndadýr. Bunun karþýlýðý çoðunluðun tercihi olan sendikamýz açýsýndan da aynýsýný bekliyor olmamýz hakkaniyet gereðidir.

Öz Gýda Ýþ sendikasý yýllardýr Ülker’de örgütlü olup bu iþyerinde binlerce üyesi olan sendikadýr. Dolayýsýyla birkaç iþçinin farklý bir sendikayý tercih etmelerinden iþçi çýkarýlmasý gibi bir yol izlemeyeceði gibi iþverenle bu konuda hareket edildiði ihtimali bile düþünülemez. Öz Gýda Ýþ Sendikasýnýn temel felsefesinde emek ve iþçi ön planda olup bunun aksi düþünülemez. Dolayýsýyla iþverenin tasarrufunu sendikamýzýn tasarrufu gibi göstermek ve karalamak... olup bu iddialarýn sahipleri iddialarýný ispatla yükümlüdür. Sendikamýzla ilgili olarak çamur at izi kalsýn mantýðýyla hareket edilerek bir yere varýlamayacaðý çok iyi bilinmelidir. Eðer bu haberin amacý gerçekte gazetecilik yapmaksa, Sendikamýzý ilgilendiren bir konuda en azýndan araþtýrma yoluna gidilir ve muhataplarýna konu hakkýnda gerekli sorular sorularak araþtýrmacý gazeteciliðin gereði yapýlýrdý. Amaç... Yer yerinden oynadý ortalýk alt üst oldu falan filan. Tüm üyelerimiz gibi Nestle ve Ülker çalýþaný üyelerimizi önemsiyor ve sorunlarý bizim sorunlarýmýz. Üstelik bu sorunlar ister kendi iç çalýþma þartlarýndan kaynaklansýn isterse Çalýþan üyelerimize anlatýyoruz, açýklýyoruz. Kirli parmaklarýn kirli emellerine alet olmayýn diyoruz. Ülker çalýþanlarý yalan ve algý operasyonuna hiç Ýltifat etmedi.

Ayrýca sözde birkaç kiþinin beyanlarý ile yýllardýr Ülker iþçisine hizmet etmiþ ve emek vermiþ olan Öz Gýda Ýþ Sendikasýna karþý yapýlan bu haber adalet ve vicdanla baðdaþmamaktadýr. Dolayýsýyla hakkýmýzda yayýn yapmadan önce tarafsýz ve adil yayýncýlýk gerekleri ile bizden de bilgi alýnmasý ve haberin hazýrlanmasýnda sendikal dünyayý tanýyan muhabirlerin kullanýlmasý gerektiði inancýmýz buradan paylaþýyoruz.

ÖZ GIDA ÝÞ SENDÝKASI

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.