NE YAPSALAR KIRAMADILAR

Evrensel Gazetesi - - Haber -

BÝRLEÞÝK Metal-Ýþ Sendikasý üyesi metal iþçilerinin grevinin yasaklanmasýnýn ardýnda, tek tek patronlarýn ve MESS’in grevie kýrmak için yaptýklarý tüm giriþimlerin boyþa çýkarýlmasý yatýyor. Grev oylamalarý sürecinde, kapsam dýþý çalýþanlar da desteðiyle, oylamalarda sendika üye sayýsýnýn üzerinde evet oyu çýktý. Ýþçiler patronlarýn makina, mamul, yarý mamul kaçýrma giriþimlerini kurduklarý barikatlarla engellerken, grevle birlikte sýnýf dayanýþmasý ise büyüdü, grevin heyecaný tüm uþkollarýndan fabrikalara yayýldý. (ÝSTANBUL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.