Kroman iþçisi yasaða karþý dimdik durdu

Evrensel Gazetesi - - Haber - Fatih POLAT Gebze

Metal-Ýþ’in baþlattýðý grevin Bakanlar Kurulu kararý ile erteleme adý altýnda fiilen yasaklanmasý, Gebze’de greve çýkan metal fabrikalarý içinde en büyüðü olan Kroman Çelik iþçileri arasýnda büyük bir öfke ile karþýlandý. Buraya önceki gece, yani grevin ilk gecesi de gelmiþtik. Konuþtuðumuz iþyeri temsilcileri, fabrikadaki iþçilerin önemli bir bölümünün AKP’ye oy vermiþ olduðunu saklamýyorlardý. Buna raðmen, yasak kararýnýn hemen ardýndan konuþtuðumuz Kroman iþçileri arasýnda, bu yasak kararýna uyulmasý gerektiðini söyleyen tek bir iþçiye bile rastlamadýk.

Konuþtuðumuz iþçiler arasýnda þu ana kadar üç görüþ ifade edildi. Bunlardan birisi, içeriye girmemek ve direniþi dýþarýda sürdürmek þeklindeydi. Diðer bir görüþ ise çalýþmadýktan sonra içeriye girmenin bir sakýncasý olmayacaðý ve içeriye girerek iþgal dahil düþünülebileceði yönündeydi. Üçüncü görüþ de, Zonguldak madencilerinin 1991’de gerçekleþtirdiði Ankara yürüyüþünden esinlenerek Ankara’ya yürümek þeklinde. Bu yazý yazýldýðýnda buraya henüz sendikanýn bundan sonra ne yapýlacaðýna dair görüþü yansýmamýþtý.

‘ÞÝÞECAM DA DA YAÞAMIÞTIM’

Pek çok iþçinin sohbetinde tanýk olduðumuz bu görüþlere ek olarak, kararý konuþtuðumuz birkaç iþçinin görüþü ise þöyle. Bu sabah grev alanýnda iki küçük çocuðu ile birlikte görüp konuþtuðumuz Remzi Tohumcu’yu, bu yasak kararýnýn ardýndan yine fabrikanýn önünde gördük. Sohbet ederken, benzer bir yasak kararýný 2003 yýlýnda Þiþe Cam’da yaþadýðýný söyledi. O tarihte Þiþecam iþçisiymiþ. O zaman hem Þiþe Cam hem de Petlas grevinin yasaklandýðýný ve bu yasak kararlarý üzerine Yüksek Hakem Kurulu’na baþvuru yapýldýðýný, ancak bunun yanýnda içeriye girerek çalýþýldýðýný söyledi. Yüksek Hakem Kurulu’nun kendilerini haklý bulduðunu ve iþe iadelerine karar verdiðini hatýrlatan Tohumcu, “Ama bugün iþçi fabrikaya girmek istemiyor. 12 yýl sonra bugün burada iþçi daha ileri bir tutum alýyor. O dönem fabrikaya girilmiþti.” Tohumcu’ya kendi kararýný soruyoruz, “Ben de fabri- kaya girilmemesi gerektiðini düþünüyorum, girilirse bu iþ biter” görüþünü dile getiriyor. Net olarak altýný çizdiði nokta ise, kesinlikle grev hakkýna sahip çýkýlmasý gerektiði.

DÝRENEN ÝÞÇÝLER YENÝLMEZLER

Ben bir fabrikanýn önünde bir kenara çekilmiþ olarak bu satýrlarý yazarken, iþçilerin “Direnen iþçiler yenilmezler” diye slogan attýðýný da eklemeliyim. Ýþçilerden Süleyman Türkel de, karara tepki gösteriyor ve sendikalarýnýn görüþünü beklediðini dile getiriyor. O da, iþ baþý yapmamak ve greve sahip çýkmak gerektiðini dile getiriyor.

Mehmet Erdoðan ise “Ben bu karardan bir þey anlamadým. Bizim grev hakkýmýz yok mu yani? Bakanlar Kurulu nasýl böyle bir karar alabiliyor?” diye tepkisini hem þaþkýn, hem de öfkeli ifadelerle dile getiriyor.

Ýbrahim Uçar isimli Kroman iþçisi ise, “Bu kararla hükümet iþverene en büyük desteði verdi” diyor. O da bu karara kesinlikle direnilmesi gerektiðini söylüyor ve “Sonuna kadar devam etmeliyiz” diye de vurguluyor. O arada biz konuþurken, baþka iþçiler de, “Fabrikayý iþgal etmemiz gerekir” diyerek araya giriyor.

Þunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Kroman iþçisi ve bugün yasak öncesi Gebze’de konuþtuðumuz grevdeki diðer metal fabrikalarýnýn iþçileri grevlerinin MESS’te bir çözülme yarattýðýný özellikle vurgulamýþlardý. Daha önce olmadýðý kadar fazla sayýda MESS üyesi iþverenin, MESS’ten ayrýlarak greve giden iþçilerle protokol imzalamýþ olmasý, bu darbenin büyüklüðünün en somut göstergesi oldu. Ýþçiler þimdi hükümetin bu grev yasaðý ile MESS’i kendilerine karþý ayakta tutmak için bir hamle yaptýðýný görüyor ve buna boyun eðmemek konusunda da kararlý görünüyorlar.

Metal sektöründe greve çýkacak iþyerlerinin 18’i Kocaeli bölgesinde bulunuyor. Bu 18 iþyerinde 7611 iþçi çalýþýyor. 26 Ocak 2015 tarihli Kocaeli Gazetesi’nin haberine göre iþveren sendikasý MESS, Kocaeli Sanayi Odasý’na baþvurarak, metal iþkolunda grevlerin yasaklanmasýný istedi.*

Kocaeli Sanayi Odasý da grevlerin yasaklanmasý için Bakanlýk nezdinde giriþimlerde bulundu ve Bakanlar Kurulu dün (30 Ocak 2015) “milli güvenlik” gerekçesiyle bu grevi “erteledi”.

Grev ertelemesi, fiilen grevin yasaklanmasý demektir. Her ne kadar yasada grevlerin yasaklanmasý denilmiyor, Bakanlar Kurulu kararýyla grevlerin durdurulmasýnýn adýna “grev ertelemesi” deniliyorsa da gerçekte yapýlan, erteleme adý altýnda yasaklamadýr.

Çünkü grevler Bakanlar Kurulu kararýyla durdurulduðunda taraflarýn anlaþmamalarý halinde grevlerin yeniden baþlamasý yasal olarak olanaklý deðil.

Geçmiþte “ertelenen” hiçbir grevde bu yasal düzenleme nedeniyle erteleme süresinin sonunda tekrar yapýlamadý.

Erteleme sonunda sendika, Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) baþvurmak zorundadýr. Baþvurmaz ise sendikanýn toplu iþ sözleþme yetkisi düþer. Sendika bu durumda hukuken toplu pazarlýðýn tarafý olmaktan çýkar. Grev yapamaz. Yaparsa yasadýþý grev olur. YHK’ye baþvurduðunda ise çoðunluðu iþveren ve hükümeti temsilen atanan üyelerinden oluþan YHK kararý kesindir ve toplu iþ sözleþmesi hükmündedir. YHK’ye giden bir sözleþme sonrasý grev yapmak hukuken olanaklý deðildir. Dolayýsýyla yapýlan erteleme deðil, açýkça grevin yasaklanmasýdýr.

Ýþveren sendikasý MESS, Kocaeli Sanayi Odasý’na talepte bulunarak açýkça grevlerin yasaklanmasýna aracýlýk yapmasýný istemiþtir. Kocaeli Sanayi Odasý da bu ülkede hiç deðiþmeyen “ekonomi zarar görür, ihracat etkilenir, istihdamý daraltýr, rekabet gücünü zayýflatýr” gerekçeleriyle grevlerin yasaklanmasýný istedi.

Grevin doðasýna aykýrý bu istemin özeti, grev hakký bu ülkede, iþyerine, ekonomiye, rekabet gücüne olumsuz etki yapmýyorsa uygulansýn, aksi halde yasaklansýn demektir.

MESS’in Kocaeli Sanayi Odasý üzerinden dillendirdiði talep açýkça grev hakkýnýn yasaklanmasý talebidir. Eðer bir grev, ekonomiyi, iþyerini, iþvereni, iþverenin kârýný, rekabet gücünü olumsuz etkilemiyorsa, grev deðildir. Grevin iþvereni olumsuz etkilemesi, grev kavramýnýn doðasýndan kaynaklanan bir zorunluluktur.

Kaðýt sektöründe Türk-Ýþ’e baðlý Selüloz-Ýþ Sendikasý’nýn örgütlü olduðu Olmuksan AÞ iþyerlerinde grev kararý almasý üzerine iþveren grev oylamasý istedi.

Olmuksan AÞ’de grev oylamasý isteyen iþçi sayýsý 330, greve hayýr diyen iþçi sayýsý 242. Yani grev oylamasý isteyen 330 iþçiden 88 iþçi greve evet demiþ. Demek ki bu 88 iþçi gerçekte grev oylamasýný iþveren baskýsýndan çekindiði için imzalamýþ. Gizli oy açýk sayým esasýna göre oylama yapýldýðýnda gerçek görüþleri doðrultusunda oy kullanmýþlar. Ýþyerinde sendikalý iþçi sayýsý 630, greve evet diyen iþçi sayýsý 717. Demek ki sadece sendika üyeleri deðil, sendika üyesi olmayan 87 iþçide greve evet demiþtir.

Türkiye’de geçmiþte kaðýt baþta olmak üzere kamu iþyerlerinde alýnmýþ grev kararlarý ve baþlayan grevler, örneðin 2000, 2002 ve 2004’teki lastik, 1989 metal, 2001, 2003, 2004 ve 2014’teki cam, 2012’deki hava yollarý grevlerinin tamamý, grevin doðasýna aykýrý bir þekilde resmi olarak “milli güvenlik” gerekçesiyle, gerçekte ise ekonomiyi, dolayýsýyla iþvereni olumsuz etkileyecek diye yasaklanmýþtýr.

Eðer sadece ekonomiyi, iþvereni etkilemeyen grevlere izin verilecekse, o zaman. Unutmayalým, grev iþçilerin üretimden gelen güçleriyle iþverenlere karþý meþru hukuki zor kullaným hakkýdýr.

Eðer sadece ekonomiyi, iþvereni etkilemeyen grevlere izin verilecekse, o zaman bu ülkede grev hakkýnýn olmadýðýný haykýrmak; gerçek grevin ne olduðunu göstererek, grev kapsamýnda olsun olmasýn tüm sendikalarýn greve çýkmalarý zorunludur. Aksi halde, kaðýt, lastik, metal, cam, hava yollarý grevlerinde yaþananlar bugün-yarýn yaþanmaya devam edecektir.

(*)http://www.kocaeligazetesi.com.tr/ksodan-grevi-erteleme-talebi-627365h.htm

(**)Bu yazý basýlý gazeteye girdikten sonra, dün öðleden sonra (30 Ocak 2015) Bakanlar Kurulu erteleme adý altýnda metal grevlerini yasakladýðýndan tekrar gözden geçirilmiþtir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.