Ýþçinin kasabasý grevi konuþuyor

Evrensel Gazetesi - - Haber/ Mektup - Yahya KAYA Bilecik

grevinin merkezlerinden birisi de Bilecik’in Vezirhan ilçesindeki Demisaþ Fabrikasý. Demisaþ alýþýk olduðumuz oganize sanayi bölgelerindeki fabrikalardan biraz farklý. 3 bin 200 nüfuslu Vezirhan beldesinin hemen yaný baþýnda kurulmuþ bir fabrika. Greve çýkan 503 iþçinin de yaklaþýk 150’si Vezirhan’da yaþýyor. Vezirhan’ýn geri kalan nüfusu ise ya çevredeki mermer ocaklarýnda çalýþan iþçiler ya da bölgenin nakliye iþlerini yapan kamyon þöforleri. Beldede yaklaþýk 100 kiþi de kamyonculuk yapýyor. Tek ilkokulu 11 kahvehanesi olan ve neredeyse her iþin, fikrin, gündemin fabrikayla baðlandýðý bir yer Vezirhan.

Tabii bir de þimdilerde esnaflýk yapan emekli Demisaþ iþçileri var. 1991 yýlýnda buradaki grevi yaþayanlarla sohbet etmek için oturduðumuz kahve de böyle. Yani çaylarýmýz da eski bir Demisaþ iþçisinden.

Grevin ilk dakikalarýndan itibaren konuþtuðumuz iþçilerin neredeyse tamamýnýn ilk grev deneyimlerini yaþadýklarýný söylemesi itiyor biraz da bizi 91’de grev tecrübesi yaþan eski Demisaþ iþçilerini aramaya. Niyetimiz biraz da geçen 25 yýlda deðiþen, deðiþmeyen ne olmuþ onu anlamaya çalýþmak.

Ancak sohbet boyunca konuya çok da sadýk kalabildiðimizi söylemek zor. Belki de bizi emekli Demisaþ iþçilerinin yanýna götüren genç iþçinin söylediði gibi durum bu: “Burada insanlara derdin nedir diye soran pek olmaz, bir soru sorulunca da dökülür insanlar.”

BÝZ DE GREV YAPTIK

Ýlk bilgileri Ahmet Görgülü’den alýyoruz. Önce Vezirhan’dan bahsediyor. Sonra 91’deki grevden. Sabah grev yerine de gelmiþ grev pankartý asýlýrken. Bir oðlu burada bir oðlu da Gebze’de metal iþçisi. Gebze’deki oðlu patron son anda MESS’ten ayrýnca greve çýkamamýþ. “Konuþtuk, destekliyorum. Üzerlerine düþeni yapsýnlar” diyor ve ekliyor “Biz de 24 yýl önce 28 gün grev yaptýk. Saddam dediler, Kuveyt dediler, iþbaþý yaptýrdýlar gerçi. Ama maðdur da olduk denemez imzalanan sözleþmeyle.”

Zeki Görgülü de eski bir Demisaþ iþçisi. Emekli olunca bir minibüs alýp servise baþlamýþ. Vezirhan’ýn greve desteði nasýl diye soruyoruz. “Ýllaki vardýr boþ iþler bunlar diyen. Ama burada herkes bir þekilde birbirine baðlý” diyor. Çok da ilgisiz kalmak mümkün deðil burada greve. Mesela kendi durumu. “Belki grev boyunca servise çýkamayýp zarar edeceðim. Ama lokumumuzu alýp gittik desteðe. Bugün ona, yarýn bana. Bu fabrikanýn bacasý burada tütüyorsa, diðer iþleri de bize bakar. Ýþçisi, þoförü, esnafý birlik olmalýyýz” diyor. Zaten 24 yýl önceki grevde kendisi de varmýþ.

Mermer fabrikalarýnda çalýþanlarýn durumlarý herkesçe kötü olarak tarif ediliyor. Ama “Zaten iþe eþ-dost, hatýr-gönül giriliyor. Sonra da itiraz edilip ses çýkarýlamýyor” diyorlar. Demisaþ’ýn eski iþçilerinden Süleyman Barlas giriyor söze: “Mermer fabrikalarý sürekli büyüyor. Arabalar yenileniyor. Ama iþçiye gelince...” Aslýnda hatýr iliþkileri tek taraflý iþliyor burada.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.