‘GREVDEKÝ ÝÞÇÝYE ÝÞSÝZLÝK FONUNDAN MAAÞ ÖDENSÝN’

Evrensel Gazetesi - - Haber/ Mektup -

KROMAN Çelik’te konuþtuðumuz iþçilerden biri de, sendikanýn iþ yeri temsilcisi Mustafa Benek. Bu fabrikada 16 yýldýr çalýþýyor. Evli. Ýki kýzý varmýþ, biri 15, diðeri de 3 yaþýnda. Evi kira. 550 lira ayda kira ödüyormuþ.

Kendilerine greve götüren koþullarýn en baþýnda dayatmacý bir sözleþmenin olmasýnýn geldiðini söylüyor ve ekliyor: “Her dönem allayýp, pullayýp bir þeyler dayatýlmasý. Zaten iþçi sýnýfýnýn durumu belli. Bir kýdem tazminatý var. Son zamanlarda onunla da uðraþýlýyor. Ýþsizlik maaþý 12 aydý, 7.5 aya düþtü. Greve çýkarken bile deveye hendek atlatmak kadar zor bir þeyi baþarýyorsun. Onda da bir sürü engel çýkýyor. Az insan çok iþ...Son yýllarda yapýlan sözleþmeler belli. Ýþçi sýnýfý bir yerlerde patlayacaktý, bu da Birleþik Metal-Ýþ’e nasip oldu. Ýçerde bir mavi yaka, beyaz yaka hikayesi var. Aslýnda herkes bordrolu burada. Kendi rýzkýnýn peþinde. Emekçinin arasýnda bir mavi beyaz sokunca..”

-Nasýloldubu?

- Bir tarafa sen ondan üstünsün, diðerinde baþka bir þey...Ýþine geldiði gibi. Ýþine geldiðinde beyazý kullanýyor, iþine geldiðinde maviyi kullanýyor. Daha derine inersek bir de taþeron boyutu var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.