BU RÖPORTAJI EÞÝME OKUTACAÐIM

Evrensel Gazetesi - - Haber/ Mektup -

SONER Birdal 10 yýldýr Sarkuysan’da çalýþan bir iþçi. 30 yaþýnda ve kendisini bildi bileli çalýþtýðýný söylüyor. 9 yaþýndayken pazarlarda limon satarmýþ.

Maaþý 1600 liraymýþ. Ne kadar mesai yaptýðýný soruyorum anlattýklarý ondan daha fazlasý ve çok sarsýcý: “Ben size þöyle anlatayým. 3 yýllýk evliyim. Evliliðimin ilk ayýnda, bunu çok ciddi söylüyorum 220 saat mesai yaptým. Bunun sebebi, aile desteðim yoktu. Kendi düðünümü kendim yaptým. Eþimin, çoluðum unçocuðumun geleceðini kazanmak için 220 saat mesai yaptým. Günlük 18 saat çalýþtým. Bunu keyfe keder yapmadým. Ya da benim gözümü para hýrsý bürümemiþti. Ýlk yýlým hem mesailerle geçti. Bizi çalýþtýran ve emeðimizi sömüren insanlarýn çocuklarý gibi eþimi tatile götüremedim. Yarýn eðer bu röportaj yayýnlanýrsa bunu eþime okutacaðým ben. O da, ona bir þeyleri veremememin nedenini o da bilsin. Bugün elime geçen 1600 liranýn 1160 lirasýný bankalara ödüyorum. Evimi yapmak için 20 bin lira kredi çektim. Düðünümü yapmak için 15 bin lira kredi çektim. Bunlarý ödeyemedim. Kredi kartlarým birikti. Yine bir 5-6 bin lira kredi çektim. Ödemelerim 1160 liraya çýktý.”

Soner Birdal’ýn 3 yaþýnda bir oðlu varmýþ, eþi de çalýþmýyormuþ. Hem bu borçlarýný ödeyebilmek, hem de evini geçindirebilmek için mesai oldukça mutlaka mesaiye kaldýðýný söylüyor. Maaþý mesailerle 2 bin 500 liraya çýkýyormuþ. “Çalýþtýðýmýz iþ yeri bize ‘Biz bir aileyiz’ diyor. Ama böyle bir aile yok. Onlar öyle yaþarken, biz kýt kanaat geçiniyoruz ve ben çalýþmaktan aileme vakit bile ayýramýyorum. Hiçbir sosyal hayatýmýz yok. Biz artýk patladýk. Düþünecek hiçbir þeyimiz yok, artýk onlar düþünecek!” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.