GREV ATEÞÝNÝN BAÞINDA SOHBET

Evrensel Gazetesi - - Haber/ Mektup -

KROMAN Çelik’in önüne geldiðimizde iþçilerin yaktýðý grev ateþi hemen dikkati çekiyor. Burasý Gebze’deki en büyük metal fabrikasý. Ýþçiler grev ateþinin yanýnda bir yandan demledikleri çayý içiyor, bir yandan sohbet ediyor. O arada gelip gidenlerin olmasý durumunda, hepsi birden hareketleniyor ve tek tek el sýkýþýyorlar. Biz de, haber için sohbete baþlamadan önce öyle oldu. Bugün baþka fabrikalardan iþçiler, sendikacýlar, emek örgütlerinin temsilcileri yanýnda mahalleliler bile ziyaretlerine gelmiþ.

Burada ilk sohbet ettiðimiz kiþi Murat Açýkgöz oldu. Bu iþyerinde 16 yýldýr çalýþýyormuþ. Aldýðý maaþ ise, bütün sosyal haklarý da içinde olmak üzere 2 bin 150-2 bin 200 lira. Yeni baþlayan iþçi ise 1200 lira alýyormuþ yaklaþýk olarak. Yaptýklarý iþ için, “bu paraya yapýlacak iþler deðil” diyor ve ekliyor: “Sýcaðýný, tozunu, yaðýný, pisini düþünürseniz...”

Ölümlü iþ kazalarýnýn da yaþandýðýný, bazý arkadaþlarýný bu kazalarda kaybettiklerini söylüyor Murat Açýkgöz. Vinçten düþme, vinçte sýkýþma gibi çeþitli biçimlerde ölümler olmuþ. Grev konusunda iþçilerin ruh halinin nasýl olduðunu soruyoruz. Orada bulunan baþka bir iki iþçi de araya girerek ‘iþçi yüzde yüz arkasýnda’ diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.