Mustafa Benek/Kroman Çelik

Evrensel Gazetesi - - Haber/ Mektup -

Mikrofonu uzattýðýnýzda þu anda yürürlükte olan neoliberal politikalarýn tüm sonuçlarýnýn, en dip þekliyle önünüze konduðunu görüyorsunuz. Mustafa Benek, “Taþeron olan da bizim yaptýðýmýzý yapýyor, ama ona yüzde 50 ödeniyor. Yeri geliyor bizim çöpe attýðýmýz botu giyiyor adam” diye devam ediyor. Yaptýðý baþka önemli vurgular da var: “Ýþçiler fabrikalarýna küstü, insanlarý o hale getirdiler. Gerçekten bak. Ýnsanlar artýk fabrikalarýndan nefret etmiþ durumda. Yüzde 80’imizde bel fýtýðý ve belle alakalý sýkýntýlar var. Birçoðumuzda da duyma ile alakalý sýkýntýlar...”

Musafa Benek’in milletvekillerinden de bir ricasý var: “Bu iþsizlik fonunda biriken paralardan grevden olan arkadaþlarýmýza, greve çýkan iþçiye maaþ ödensin.” O bunlarý söylediðinde iþçi arkadaþlarý da, “Helal olsun baþkan” diyerek alkýþlýyorlar bu sözlerini.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.