O dosyalarda gizlilik kararý yok!

HUKUKÇULARDAN ÇARPICI CÝZRE TESPÝTLERÝ

Evrensel Gazetesi - - Doðu/ Güneydoðu -

Þýrnak’ýn Cizre ilçesinde yaþanan ve 5’i çocuk 6 kiþinin yaþamýný yitirdiði olaylara iliþkin incelemeler yapan hukukçular, gizlilik kararý olan dosyalarý ýsrarlarý üzerine inceleme fýrsatý bulduklarýný ancak, dosyada, ileri sürülen ‘gizlilik’ kararlarý ile karþýlaþmadýklarýný söylediler. Hukukçular dosyalarda ‘ölü muayene tutanaðý’ dýþýnda hiçbir delil ya da belge de olmadýðýný belirtti. Cizre’nin hükümet tarafýndan ‘iç güvenlik paketi’nin pilot kenti olarak belirlendiði dile getirilen raporda, etkin ve þeffaf bir soruþturmayla, sorumlularýn açýða çýkarýlmasý istendi.

Özgür Hukukçular Derneði (ÖHD), Mezopotamya Hukukçuklar Derneði (MHD), Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý ( TOHAV) ve Diyarbakýr Barosu Çocuk Haklarý Merkezinden bir heyet 19 Ocak’ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuþtu. Konuya iliþkin gözlemlerinin ardýndan bir rapor hazýrlayan hukukçular Diyarbakýr Barosunda bir basýn toplantýsý düzenledi. Cizre Kaymakamý M. Þamil Horasanlý, Cizre Belediyesi Eþ Baþkaný Leyla Ýmret, soruþturmalarý yürüten cumhuriyet savcýlarý, Þýrnak Barosu Baþkaný Nuþirevan Elçi, soruþturma dosyalarýný takip eden avukatlar, maðdur ve maktul aileleri ve tanýklarla görüþtüklerini söyledi.

SORUÞTURMA DOSYALARINDA ‘GÝZLÝLÝK KARARI’ YOK

Görüþtükleri savcýlarýn, önce dosyalar üzerinde ‘gizlilik’ kararlarý olduðu gerekçesiyle kendilerine bilgi veremeyeceklerini söylediklerini aktaran Diyarbakýr Çocuk Haklarý Merkezi Genel Sekreteri Avukat Mehmet Öner, ýsrarcý olmalarý üzerine dosyalara bakmalarýna izin verdiðini söyledi. Öner, dosyalara baktýklarýnda ‘gizlilik kararý’ alýndýðýna dair bir karar ile karþýlaþmadýklarýný, dosyalarýn içerisinde sadece hayatýný kaybedenlere dair ‘ölü muayene tutanaðý’ olduðunu ifade etti.

OLAY YERÝ ÝNCELENMEMÝÞ

Olaylar sýrasýnda yaralanan ve 8 gün Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördükten sonra 4 Ocak’ta yaþamýný yitiren Zeki Alar’ýn ‘ölü muayene tutanaðý’nda, ‘Hastaneye getirildiðinde bilincinin açýk olduðu, ölümün sonradan meydana geldiði, hangi mesafeden atýþýn açýldýðýnýn tespiti için ayrý bir inceleme gerektiði’ deðerlendirilmesi ile karþýlaþýldýðýný söyleyen Öner, olay günü yaralanan Hakim Budak ve Hekim Kasýrga adlý kiþilerin de tanýk sýfatýyla verdikleri ifadelerinde, “Olaylarýn içinde deðilken nereden geldiði belli olmayan merminin isabet etmesi ile yaralandýklarý”ný söylediklerini dile getirdi. Öner, dosyada Zeki Alar’ýn katledilmesinin ardýndan olay yeri incelemesinin yapýlmamasý nedeniyle olay yeri inceleme tutanaklarý olmadýðýný, kamera kayýtlarýnýn tespitine iliþkin araþtýrýlmalarýn yapýlmadýðýný, tanýk beyanlarýnýn bulunmadýðýný ve herhangi kriminal incelemenin de yapýlmadýðýný aktardý. Öner, eksikliklerin neden giderilmediði, neden etkin soruþturma yapýlmadýðý sorularýna savcýlar tarafýndan ‘Olaylarýn kesintisiz devam etmesi nedeniyle, can güvenliði riski nedeniyle kolluðun olay yerine gidememesi nedeniyle etkin bir soruþturma yapýlamadýðý” yanýtý verildiðini dile getirdi.

ÜMÝT KURT OLAYI DA SÜMEN ALTI MI EDÝLÝYOR?

Öner, polisler tarafýndan katledilen 14 yaþýndaki Ümit Kurt’un soruþturmasýný yürüten Cumhuriyet Savcýsý ile yapýlan görüþmede de, herhangi bir gizlilik kararý olmamasýna raðmen, dosyanýn incelenmesine izin verilmediðini söyledi. “Baþsavcý ile yapýlan görüþme ve talebimizi yazýlý olarak sunmamýz üzerine dosyayý incelememize izin verilmiþtir. Yapýlan inceleme neticesinde soruþturma dosyasýnda adli ölü muayene tutanaðý dýþýnda herhangi bir belgenin olmadýðý görülmüþtür. Cizre Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn; olay tarihinde olay yerinde bulunan polis zýrhlý aracýnda sabit bulunan kayýt cihazýnýn incelenmesi talebi Cizre Sulh Ceza Hakimliði tarafýndan reddedildiðine dair karar olduðu, bu konu ile ilgili kolluða veya baþkaca bir kuruma yazýlý talimatýn dosyada olmadýðý görülmüþtür. Bu hususun dosya savcýsýna sorulmasý üzerine cevaben Emniyet Müdürlüðüne sözlü talimatta bulunduklarý belirtilmiþtir. Soruþturma dosyasýnda olay yeri inceleme, otopsi raporu, olay yeri kamera görüntüleri, inceleme tutanaðý vb. esaslý hiçbir delilin toplanmadýðý ya da dosya içerisinde bulunmadýðý görülmüþtür” dedi.

AKREPLERDE ÝMKANSIZLIK YÜZÜNDEN PLAKA YOKMUÞ!

Heyet, incelemeler sýrasýnda ilçede kiþi ve kurumlarla yapýlan görüþmelerin içeriðine de raporlarýnda yer verdi. Görüþtükleri Cizre Kaymakamý M. Þamil Horasanlý’ya ilçede plakasýz halde dolaþan zýrhlý araçlarý soran heyet üyelerine Horosanlý’dan ilginç bir cevap gelmiþ. Horasanlý, hukukçulara “Zýrhlý araçlarýn plakalarýnýn ancak 3 gün dayanabildiði, araçlarýn plakasýz olmasý gibi kasti bir davranýþýn bulunmadýðý, yeni takýlan kaðýt plakalarýn da teknik imkansýzlýktan kaynaklandýðý” yanýtýný verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.