KOBANÊ ZAFERÝ VE SYRIZA’NIN BAÞARISI

Evrensel Gazetesi - - Doðu/ Güneydoðu - Ender ÝMREK enderimrek@hotmail.com

Biri Rojava’da, diðeri Yunanistan’da gerçekleþen iki önemli geliþmeyi peþ peþe yaþadýk. Ýnsanlýðýn yüzünü güldüren, gönlüne su serpen iki güzel geliþme oldu. Her iki alanda da kapitalist sistemin iki yansýmasý olan bir anlayýþ ve tutum darbe aldý.

Bundan sonra hem Rojava’da hem Yunanistan’da atýlacak her yeni saðlam adým, egemenlerin göðüs kafesine indirilen bir darbe iþlevi görürken, halklarýn, ezilenlerin göðsünü kabartacak, umuda yolculuðu büyüten bir iþlev görecek.

Kobanê zaferi, baþta Ortadoðu ve Türkiye olmak üzere insanlýk için sadece bir direniþ merkezi deðil, ayný zamanda yeni demokratik yaþam pýnarý olabilir.

Zira konjonktür artýk IÞÝD’in Rojava’ya ve Kürdistan’ýn diðer alanlarýna girmeden ve bu direniþ yaþanýp IÞÝD püskürtülmeden önceki konjonktür deðildir. Türkiye, Suriye, Ýran yönetimleri ve tüm bölge egemen devletleri, emperyalist politikalar ve en önemlisi bölge halklarý yeni bir durumla karþý karþýyadýr. Kobanê zaferiyle birlikte, Rojava devrimi ve Kürt Özgürlük Hareketi daha güçlü bir meþruiyet kazandý. Ve zafer, baþta Kürtler olmak üzere tüm halklar için yeni bir aþamanýn koþullarýný hazýrladý.

SYRIZA’da ifadesini bulan demokratik güçler ise, iki karþýt sýnýf arasýnda bir uzlaþma saðlama yanlýþýna düþmeden, ezilenlerin, sömürülenlerin geleceðinde ýsrar etmelidir. Klasik bir hükümet olmayý reddedip, halkýn temsilcisi ve birleþik mücadele örgütü olarak hareket edilebilirse, SYRIZA için baþarý kaçýnýlmaz olacaktýr.

Baský ve sömürü çarký durdurulabilir. Giderek iþçi ve halk gücü temel alýnarak mevcut mekanizma daðýtýlarak halk yönetimi inþa edilebilir. Böylece SYRIZA ve Yunanistan halký kendisi için olduðu kadar, Avrupa halklarý ve dünya halklarý için yeni ilham kaynaðý olacaktýr.

Elbette Kobanê ve Yunanistan’daki geliþmeler sürpriz olmadý. Yýllardan bu yana yaþananlar ve aylardýr süren sýcak geliþmeler, direniþ ve mücadeleler, hem Kobane’deki hem de Yunanistan’daki bu sonucu doðurdu.

Þimdi iki önemli kazaným, karanlýktan aydýnlýða açýlan iki eþiðimiz var. Ýnsanlýk, biri Avrupa kapýsý, biri Ortadoðu kapýsý olmak üzere umuda ve zafere açýlan iki kapý sahibi oldu!

Kobanê zaferi ve SYRIZA’nýn baþarýsý dünya halklarýna, iþçi ve emekçilere kutlu olsun!

Kobanê zaferi, 134 gün aralýksýz süren diþe diþ bir mücadele sonucunda büyük bedeller verilerek kazanýldý.

Diðeri, halk güçlerinin mücadelesiyle emperyalist politikalara, sömürü ve baskýya karþý yeni bir halk seçeneði yaratýmýdýr. Birinin öncüsü PYD, direniþ örgütü YPG ve YJP ise diðerininki SYRIZA’dýr. Farklýlýklarýyla birlikte, ikisi de halk cephesi mantýðýyla hareket ederek kazanmýþtýr.

Ne güzel ki, insanlýk dünyanýn bu karmaþýk zamanýnda iki yeni doðuma tanýklýk etti. Her birinin ana rahmi, doðduðu ortam farklý, ama ikisinin de bir birine karýþarak kulaðýmýza dolan doðum çýðlýklarý, yüreðimizi ýsýttý.

Biri seçimle, biri silahla gelen, ikisi de direniþin, mücadelenin halkýn eseri. Görüldüðü gibi, halk nerede ne zaman hangi mücadele aracý gerekiyorsa, onu kullanmasýný biliyor! Acýlý oldu, sancýlý, zor oldu, ama baþarýldý. Umutlu olmak, bu iki devrimsel geliþmeyi desteklemek, dayanýþma içinde daha da büyütmek gerek.

Evet, bu doðal bir sonuçtu. Doðaldý, çünkü eski ve köhnenin çýrpýnýþý karþýsýnda yeni ve devrimci olanýn kararlý mücadelesinden hiçbir zaman kötü bir þey çýkmaz.

Metal iþçileri grevi, iþçi ve emekçi direniþleri, Kürt halkýnýn direniþi, Alevi yurttaþlarýn talepleri kapsamýnda haziran seçimleri doðru bir rotada ilerletilebilirse, Türkiye halklarý da kýsýr döngüyü parçalayabilir. HDP’nin barajý asmasý bu mücadelenin önemli göstergesi olacak.

Ýþçi ve emekçilerin, halk güçlerinin birlikte yürüyüþü baþarabilirse, bizde de çark kýrýlabilir, devran dönebilir. Biz de iyi bir sonuç alýr, saðlam bir baþlangýç yapabiliriz.

Zira Rojava’da ve Yunanistan’da yaþananlarýn gösterdiði gerçek, her iki alanda da pisliðin, demokratik güçler tarafýndan temizlendiðidir.

Dünün, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve köklü partisi PASOK’un yaþadýðý hüsranýn, bizdeki AKP için sonun baþlangýcý olmasý, ýrkçý partiler ve statükocu, sistem savunucusu CHP’nin kaderi haline gelmesi zor ama imkansýz deðil.

Özcesi, insanlýk, aydýnlýk geleceðini ancak emek, barýþ, eþitlik ve demokrasi dinamikleriyle, onun perspektifiyle yürüyerek bulabilir.

Türkiye’de yaþanmýþ ve yaþanmakta olan bunca pisliði de ancak örgütlü halk güçleri, demokrasi, eþitlik ve özgürlük güçleri temizler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.