‘NÝHAT’I ÖLDÜREN MERMÝ TUTUKLANAN POLÝSÝN TÜFEÐÝNDEN’

Evrensel Gazetesi - - Doðu/ Güneydoðu -

CÝZRE’de polis tarafýndan katledilen 12 yaþýndaki Nihat Kazanhan’ý öldüren merminin önceki gün tutuklanan Polis Hayri Vural’a zimmetli av tüfeðinden çýktýðý belirlendi.

Þýrnak’ýn Cizre ilçesi Yafes Mahallesi’nde 14 Ocak’ta polislerin zýrhlý araçlardan açtýðý ateþ sonucu baþýndan vurularak katledilen 12 yaþýndaki Nihat Kazanhan’a iliþkin Cizre Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, Kazanhan’ýn öldürüldüðü mermilerin boþ kovanlarý Malatya Emniyet Müdürlüðü Kriminal Laboratuvarýna gönderildi. Yapýlan incelemede merminin önceki gün tutuklanan Hayri Vural isimli polisin üzerinde zimmetli olan av tüfeðinden çýktýðý tespit edildiði öðrenildi. (Þýrnak/DÝHA)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.