Gölge etme baþka ihsan istemez

HDP’DEN ERDOÐAN’A KOBANÊ RÝCASI: HDP Grup Baþkan Vekili Ýdris Baluken, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn Kobanê açýklamalarýna, “Gölge etme baþka ihsan istemez” sözleriyle yanýt verdi.

Evrensel Gazetesi - - Politika -

Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn TRT ekranlarýnda HDP ve Kobanê için söylediklerine HDP’den yanýt geldi. Erdoðan’ýn HDP’yi hedef gösterdiðini belirten HDP Grup Baþkan Vekili Ýdris Baluken, Kobanê için de, “Gölge etme baþka ihsan istemez” sözleriyle Erdoðan’a yanýt verdi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn dün akþam TRT’deki programda HDP ve Kobanê’ye iliþkin söylemlerine HDP’den cevap geldi. Erdoðan’ýn çözüm süreci konusunda HDP’yi suçlayarak, “samimi bulmuyorum” sözleri ile Kobanê’nin özgürleþmesine yönelik duyduðu rahatsýzlýðý deðerlendiren Ýdris Baluken, “Uzun süredir aslýnda Cumhurbaþkanýnýn ortaya koyduðu pratik, AKP genel baþkaný pratiðidir. Cumhurbaþkaný hâlâ bütün siyasi partilere ve bütün halk kitlelerine eþit mesafe- de olduðu bilincinde davranmýyor” dedi. Erdoðan’ýn programdaki tavrýný, “TRT’de seçim çalýþmasý ve programý yapmýþtýr” sözleriyle deðerlendiren Baluken, “Bunu da bir siyasi partinin çýkarlarý doðrultusunda halklarýn hassasiyetlerini gözetmeyen deðerlendirmeler yapmýþtýr” dedi. Baluken, Erdoðan’ýn HDP’yi hedef gösterdiðini kaydetti. Erdoðan’ýn Kobanê ile ilgili yaklaþýmlarýnýn daha da vahim olduðunun altýný çizen Baluken, “Bu konudaki tutumu çözüm sürecini ne kadar bilince çýkardýðý konusunda soru iþaretleri yaratmýþtýr” dedi. Baluken, “Muhatabýmýz kendisi deðildir þu an görev baþýnda olan bir hükümet ve baþbakaný vardýr. Bu konuya aslýnda cevap vermesi gereken Baþbakandýr. Baþbakan’ýn kullanmýþ olduðu cümleleri 24 saat geçmeden tekzip eden bir cumhurbaþkaný pratiði ile karþý karþýyayýz. Kendisini yürütmenin baþý sanan cumhurbaþkanýna cevap vermesi yerinde olur” diye konuþtu.

‘ÝNSANÝ KORÝDORU AÇSIN’

Erdoðan’ýn “Kobani harap oldu þimdi kim inþa edecek” sözlerine tepki gösteren Baluken, “Kobanê’nin bu þekilde enkaz haline gelmesinde sorumluluðu olan ülke ve liderlerin rolü bütün dünya tarafýndan biliniyor. Kendisi bundan rahatsýzlýk duyuyorsa Kobanê’nin bu hale gelmesinde izlediði politikalarý sorgulamalýdýr” dedi.

“Bir hassasiyet varsa insani koridoru açarak baþlamasý gerekir” diyen Baluken, “Dost halklarýn seferber olacaðý bir inþa süreci olacaktýr. Cumhurbaþkanýna þunu söylüyoruz. Gölge etme baþka ihsan istemez. Koridoru açýn dayanýþmaya giden halklarý engellemeyin biz orayý inþaa ederiz” diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.