MÜSÝAD’dan seçim açýklamasý

Evrensel Gazetesi - - Politika -

MÜSÝAD Baþkaný Olpak, dernek tarafýndan her ay sonunda kamuoyuyla paylaþýlan Satýn Alma Müdürleri Endeksi Verilerini Bursa’da açýkladý. Olpak, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde de bulundu. Olpak, “Genel seçimler öncesinde iþ dünyasý bekleme politikasý izliyor. Ýþ dünyasý mevcut stoklarýný tüketerek, yatýrýmlarýný ertelemektedir. Ocak ayýnda sanayi ve hizmet sektörünün, stoklar alt endekslerinde görülen sýrasýyla 6.0 ve 11.83 puanlýk azalýþlar da bunu destekler niteliktedir” deðerlendirmesinde bulundu.

Erdoðan, 2023 hedeflerine ulaþmak için seçmenden 7 Haziran seçimlerinde isim vermeden AKP’ye oy vermelerini istedi.

Erdoðan, Kýrþehir’de toplu açýlýþ töreninde konuþtu. Muhalefet partilerinin Afrika ziyaretini eleþtirmesine tepki gösteren Erdoðan, “Biz küçük düþünmüyoruz, büyük düþünüyoruz” ifadeleriyle yanýt verdi. Erdoðan, Ýsim vermeden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’ya yüklendi. 7 Haziran’da genel seçimleri iþaret eden Erdoðan, “Burada benim sizden önemli bir ricam olacak. Bu yýl önemli bir yýl. 7 Haziran’da sandýklara gideceðiz, seçim var. Fakat bu seçimlerin önemli bir yaný þu; 2023. Yeni Türkiye. Bir de yarýda kalan bir þey vardý. Baþaramadýk, o da yeni anayasa. Þimdi diyorum ki yeni Türkiye ve yeni anayasa için siz iradenizi ortaya tam manasýyla koymalýsýnýz. Nasýl cumhurbaþkanlýðý seçiminde millet iradesini ortaya koyduysa, saðlam irade, milli irade ortaya çýktýysa inanýyorum ki 7 Haziran’da da siz gerekli olan tavrý ortaya koyacak ve yeni anayasayý kuracak gücü ortaya koyacak ve yeni Türkiye’nin temellerini atacaksýnýz” þeklinde konuþtu.

‘NE FRENÝ VAR NE DENGESÝ’

Meclis’te basýn toplantýsý düzenleyen Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn meydanlarda seçim startý vermesini eleþtirdi. Kaplan, “Sayýn Cumhurbaþkanýmýz’da ne fren var ne de denge var. Cumhurbaþkaný bu kampanyayý açarsa anayasayý ihlal etmiþ oluyor. Devletin gücü ile yapmýþ olacaksýnýz bazý þeyleri, suç oluþuyor. Meclis sadece AKP milletvekillerinden oluþmuyor, 550 milletvekilinden oluþuyor, yasama görevini engellemeniz suçtur. Baþkanlýk sistemini havada bulut, sen unut Sayýn Erdoðan derim” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.