HERKES RADÝKAL SOLMUÞ MEÐER

Evrensel Gazetesi - - Politika - Ayhan BÝLGEN abilgen@evrensel.net

Yunanistan seçimleri dolayýsý ile yapýlan tartýþmalara bakýnca neredeyse tüm partilerin radikal sol çizgide olduðunu düþünüyorsunuz. SYRIZA üzerinden yapýlan karþýlaþtýrmalar þaka sýnýrlarýný zorlar nitelikte. Bir baðlantý kurup Türkiye’de SYRIZA benzeri parti biziz deme yarýþý yaþýyoruz adeta.

SYRIZA son seçim baþarýsýný elde etmeden önce býrakýn Radikal Sol Koalisyonu, Yunanistan siyaseti ile ilgilenme zahmetinde bulunmayanlar bile ilginç analizler yapmayý baþarýyorlar.

SYRIZA’nýn Türkiye’deki iktidar partisini örnek aldýðýný iddia edenlerle baþlayalým.

CHP’ye kýyasla daha yoksul kesimlerden oy alýyor olmak tek baþýna Adalet ve Kalkýnma Partisini Radikal Sol bir parti olarak görmeye yetebilir mi? Özelleþtirmeden borçlanma politikasýna kadar ekonomi söyleminde bir birinin tam tersi yerde duran iki partiyi baþka nedenlerle birbirine benzetebilmek için en azýndan ekonominin bu denli belirleyici olmamasý gerekmez mi?

Ekonomik krizin her iki partiyi iktidara taþýyan ana gündem olduðu herkes tarafýndan biliniyorken AKP’nin on üç yýllýk uygulamasýndan böyle bir çýkarsama yapabilmek için epeyce yetenekli olmak gerekiyor. Sosyal politikayý sosyal yardýmdan ibaret sanan bir zihin dünyasý ile nasýl radikal solcu olunur bilmiyorum?

Türkiye’de solun statükocu saðýnsa daha deðiþimci olduðu iddiasý altmýþ yýl önce hadi biraz daha yaklaþalým Özal’lý yýllarda bir anlam ifade ediyordu diyelim. Bardaðý dolu tarafýndan görüp AKP’nin ilk döneminin de bu iddia ile anýlabileceðini varsayalým. Ama hâlâ bunun bir gerçekliðinin olduðunu savunmak hangi referansa dayanýyor olabilir?

Terörle mücadele adý altýnda hemen herkesi düþman kategorisine sokup tasfiye etmenin kendisi demokratiklik ya da deðiþimcilik olarak tanýmlanabilir mi?

Henüz nereye evrilme eðilimi sergileyeceði kestirilemeyen CHP’nin sosyal demokrat parti bile olamadan radikal sol sýnýfa terfi etmesi de baþka bir garabet.

Elbette radikal sol çizgi kimsenin tekelinde deðildir ve kim kendini öyle tarif etmek istiyorsa o hakka sahiptir. Ancak radikal sol her kapýyý açan bir maymuncuk deðilse hiç olmazsa asgari ilkeleri ve bir çerçevesi olsa gerektir.

Henüz resmi ideolojik paradigmayla hesaplaþmayý bile göze almadan radikal sol deðiþime taraf olmak pratik hayatta hiçbir anlam ifade etmez.

Yunanistan’daki baþarýnýn Türkiye seçmen davranýþýný ne yönde ve ne ölçüde etkileyeceðini bir süre sonra göreceðiz. Elbette her ülke sorunlarýnýn kendine özgü niteliði yanýnda bir birine benzeyen özellikleri de olabilir.

Ege’nin iki yakasýnda da sola yönelik korkunun sistematik biçimde propaganda edildiðini gayet iyi biliyoruz.Türkiye merkez sað siyasetinin Yunanistan’daki mevkidaþlarýnýn kötü bir taklidi olduðunu da kolayca görebiliriz.

Ýnsanýn, býrakýn radikal sol olmayý kendiniz olmayý deneyin yeter, diyesi geliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.