ÝÇ GÜVENLÝK YASASI ‘Kanun deðil atom bombasý’

Evrensel Gazetesi - - Politika -

Grup Baþkanvekili Levent Gök, “Ýç Güvenlik Yasasý bir atom bombasýdýr. Hükümeti uyarýyorum, bu yasayý derhal geri çekin” Levent Gök, Mecliste basýn toplantýsý düzenledi. “Ýç güvenlik yasasý bir atom bombasýdýr. Hükümeti uyarýyorum, bu yasayý derhal geri çekin. Bu yasa çatýþmalarý artýracaktýr. Otoriter rejimin artýk son adýmlarýndan biridir” diyen Gök, muhalefetin susturulmaya çalýþýldýðýný belirterek, “Yazýktýr, günahtýr, Türkiye’ye dinamit, bomba koyuyorsunuz. Bu bomba patlar sizler de yok olursunuz. Her maddesi Anayasa’ya aykýrýdýr, kabul edilemez. CHP ve sivil toplum, üzerine düþeni yapmaya devam edecektir” diye konuþtu. AKP’lilerin ve yakýnlarýnýn sýnavsýz en ballý iþlerde olduðunu dile getiren Levent Gök, 3 milyonu aþan iþsizliðin ülkenin bir numaralý gündemi olduðunu vurguladý. Kýdem tazminatlarý konusuna deðinen Gök, kýdem tazminatýnýn 15 güne indirilmeye çalýþýldýðýný, Kenan Evren’in bile bunu düþünmediði bir giriþim olduðunu belirterek darbe dönemlerinde bile kimsenin aklýna gelmediðini söyledi.

MECLÝSÝN ÝÇ GÜVENLÝK MESAÝSÝ ÇARÞAMBA GÜNÜ

Öte yandan Meclis Genel Kurulunda haftaya iç güvenlik paketi görüþmelerine baþlanacak. Ýç güvenlik paketinin Genel Kurulda görüþülmesine çarþamba günü baþlanmasý planlanýyor. Genel Kurul salý, çarþamba, perþembe günü olan haftalýk çalýþma günlerinin dýþýnda cuma günü de çalýþacak. Genel Kurulun iç güvenlik paketi için cumartesi günü de çalýþmasý planlanýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.