CHP’den cemevi ataðý

Evrensel Gazetesi - - Politika -

doðru gidilirken, CHP’nin 230 belediyesinde, meclislerde alýnacak kararlarla cemevleri ibadethane olarak kabul edilecek ve tüm masraflarý belediye tarafýndan karþýlanacak. CHP’li belediyelerin olmadýðý yerlerde ise meclis üyeleri teklif yapacak.

Mecliste basýn toplantýsý düzenleyen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba, siyasal iktidarýn yýllardýr, demokratikleþme adýyla birçok paketi önlerine sunduðunu söyledi. Paketlerin hepsini boþ çýktýðýný da söyleyen Aðbaba, “Alevi yurttaþlarýmýzýn eþit yurttaþlýk talebinin karþýlanmasý gerekir” dedi.

Devletin her inanca eþit mesafede durmasý gerektiðini belirten Aðbaba, CHP’li belediyelerin bu konuda harekete geçeceðini kaydetti. Aðbaba, devamla þunlarý söyledi: “CHP’li belediyeler ve CHP’nin muhalefette bulunduðu belediyelerdeki meclis üyelerimiz, devletin atamadýðý adýmý atacaklardýr.

Kentlerimizde yaþayan Alevi inancýna mensup vatandaþlarýmýzýn inanç ve ibadet hizmetlerini gerçekleþtirdikleri cemevleri 5393 sayýlý Belediye Kanunu kapsamýnda ibadethane olarak deðerlendirilerek yasanýn tanýdýðý hak ve hizmetlerden yararlandýrýlacaklardýr.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.