YUNANiSTAN SEÇiMLERi AVRUPA’YI TEHLiKELi BiR YERE GÖTÜRÜYOR

Evrensel Gazetesi - - Dünya - Daily Telegraph Baþyazý

YUNANÝSTAN, Avrupa’daki siyasi rotayý deðiþtiren seçimlerden sonra bugün uyandý. Aþýrý sol SYRIZA partisini destekleyenler bu geniþ kapsamlý zaferin zevkini çýkartýyorlar. Onlar Atina ve Selanik’te kutlama yaparken daha þimdiden baþ aðrýlarý Brüksel ve Strasburg’da hissediliyor.

Daha fazla Avrupalý bir entegrasyon ve onun sembolü olan avro projesini yükseltmeye çalýþanlar þimdi dört gözle neyi bekleyecekler? SYRIZA Lideri, Aleksis Çipras, kemer sýkma siyasetini gerileteceðini ve troyka olarak bilinen Avrupa Birliði, IMF ve Avrupa Merkez Bankasýnýn kurtarma paketi sonrasý uyguladýðý ödeme þartlarýný parçalayacaðýný söylüyor.

Eðer bu ilkelerinden vazgeçmezse bundan sadece iki tane nahoþ sonuç çýkar. Birincisi Yunan inatçýlýðý, bazýlarý buna kararlýlýk diyebilir, cüzdaný elinde tutanlarýn tavýrlarýný yumuþatmalarý için zorlama. Finansal veya siyasi açýdan Avrupa kurumlarý ve hükümetleri, özellikle de AB’nin kilit taþý olan Berlin bu bedeli ödeyebilir ve de ödeyecek. Ama hasar burada bitmeyecek. Eðer Yunanistan, borçlarý konusunda yükümlülükten kaçarsa, kemer sýkma siyasetine karþý umursamaz davranýrsa, avrodan çekilirse, yeni para biriminin kurunu düþürür ve rekabet edebilirlilik gücünü geri kazanýrsa Avrupa liderleri diðerlerinin de bu yolda istekli olacaðýnýn farkýnda. Ýspanya’nýn da SYRIZA’sý, Podemos var ve þu an oy anketlerinde üst sýralarda. Avro Bölgesi Yunanistan’a elveda demeyi hemen hemen hazmedebilir ama Madrid ve Roma gibi önemli ekonomilerin çekiliþi ciddi bir darbeye yol açar ve tek para birimi bundan sonra belini doðrultamaz. Avrupa Birliðinin toptan bir reforma ihtiyacý olduðuna inananlar için bu olumlu bir geliþme olarak görülebilir. Geçen cumartesi Charles Moore güçlü ve etkili bir biçimde SYRIZA yanlýsý gerekçelerini bu gazetede açýkladý. Eðer Parti, avro krizini þimdi getirirse ileride daha þiddetli bir ayrýlýðý engeller, zorunlu birliktelik yerine uzlaþmalý bir birliktelik ve birliðin yerine devletlere dayanan bir Avrupa Topluluðunu böylelikle kurtarabilir. Tabii bu þiddetli durum hemen gerçekleþebilir eðer SYRIZA veya borç verenler geri adým atmamakta kararlý olurlarsa ve Yunanistan uygunsuz bir þekilde avroya veda ederse... Lehman Brothers’ýn batmasýndan sonra görülmemiþ bir kaos gerçekleþir piyasalarda ve borç ödememek finansal bir bulaþýcý hastalýk gibi kýtada yayýlýr. Britanya’nýn ekonomisi bu döküntüden kurtulamaz. Eðer tek para birimi tasfiye edilecekse bunun usullü bir þekilde yapýlmasý gerekir.

Sayýn Çipras yetenekli ve karizmatik bir mücadeleci olarak kendini kanýtladý. Þimdi devlet adamý olarak kendisini kanýtlamasý gerek. Kendisinin de ima ettiði gibi, bu taviz vermekten geçiyor ve bunu yaparken hükümetini ve ülkesini doðru tarafta tutmasý gerek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.