‘Krizle mücadele edecek paramýz var’

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

BATILI ülkelerin Ukrayna krizi sebebi ile uyguladýðý yaptýrýmlarý 6 ay süre uzatmasý, Rusya’nýn tepkisine neden oldu. Petrol fiyatlarýnýn düþmesi ve rublede yaþanan devalüasyon, mali piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Petrol fiyatlarýnda kýsa vadede artýþ beklenmemesi ve Ukrayna krizinde tansiyonun yeniden yükselmesi Rusya’da reel ekonomiyi de etkilemeye baþladý. Rusya, orta ve küçük ölçekli iþletmeler, bankalar ve tarým sektörünün destekleneceði krizle mücadele paketi üzerinde çalýþýyor. Rusya parlamentosu alt kanadý Duma Baþkaný Sergey Narýþkin, krizle mücadele için yeterli rezerv olduðunu söyledi. Rusya Baþbakan Yardýmcýsý Ýgor Þuvalov’un mücadele paketinin sunumunda konuþan Narýþkin, “Hükümetin krizle mücadele planýný tam olarak uygulayacak kaynaklarýmýz var” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.