Sahte silahla stüdyo baskýný

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

DEVLET kanalý NOS’un Hilversum þehrindeki stüdyosuna giren silahlý bir genç korku saçtý. Saldýrganýn 19 yaþýndaki Tarýk Zahzah olduðu ve elindeki silahýn da sahte olduðunun belirlendi. Tarýk Zahzah, polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Savcý Johan Bac, düzenlediði basýn toplantýsýnda Tarýk Zahzah’ýn Pijnacker þehrinde ikamet ettiðini ve TU Delft Üniversitesinde kimya bölümü birinci sýnýf öðrencisi olduðunu açýkladý. Hilversum polisi, Zahzah’ýn elindeki susturucu takýlmýþ silahýn sahte olduðunu duyurdu. Olay, NOS televizyonunda paniðe yol açmýþ, kanal çalýþanlarý binayý boþaltmýþtý. Polis ekipleri televizyon binasýnda güvenlik önlemi almýþ ve bina üzerinde helikopterlerle kontrolü saðlamaya çalýþmýþtý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.