IÞÝD Kerkük’te durduruldu

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

Musul kentini elinde tutan IÞÝD, Kerkük’e saldýrý baþlattý ancak Peþmerge birlikleri IÞÝD’in saldýrdýðý Kerkük çevresinde ele geçirdiði köyleri geri aldý. IÞÝD’in bazý bölgelere sýzdýðý kent merkezindeki çatýþmalar da sona erdi. IÞÝD’in baþlattýðý saldýrýnýn ardýndan, ABD öncülüðünde kurulan IÞÝD karþýtý koalisyon uçaklarý da dün sabah saatlerinden itibaren bölgeyi bombaladý.

Kobanê’de yenilerek geri çekilmek zorunda kalan IÞÝD’in, Kerkük kentinin güneybatýsýndan baþlattýðý saldýrý durduruldu. IÞÝD dün sabah saatlerinde kent merkezinin bazý bölgelerine sýzmayý baþardý. Ancak merkeze sýzan IÞÝD mensuplarý da öldürüldü ve buradaki çatýþmalar sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeyi bombalamaya baþlayan koalisyon uçaklarý IÞÝD ilerleyiþinin durmasýnýn ardýndan bu bölgelere yönelik bombardýmaný durdurdu.

Bu bölgede ayný zamanda Kuzey Petrolleri olarak bilinen petrol þirketinin tesisleri ve þirket binalarý bulunuyor.

OHAL ÝLAN EDÝLDÝ

IÞÝD’in kentin içinde ve dýþýnda gerçekleþtirdiði saldýrýlar nedeniyle dün sabah saat 10:00’dan itibaren Kerkük’te sivil araçlar için sokaða çýkma yasaðý ilan edildi.

Kerkük Güvenlik Heyeti’nden yapýlan yazýlý açýklamada, dün sabah saat 10:00’dan itibaren sivil araçlarýn bir sonraki açýklamaya kadar sokaða çýkmasýnýn yasak olduðu belirtildi.

Açýklamada, “Sokaða çýkma yasaðý kararý, Kerkük halkýnýn güvenliðini temin etmek amacýyla alýndý.Bu konuda halkýmýzýn karara uyarak duyarlý olacaðýný tahmin ediyoruz” denildi. Sokaða çýkma yasaðýna emniyet güçlerinin ve saðlýk ekiplerinin dahil olmadýðý ifade edildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.