Uber’e tecavüz davasý açýldý

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

AKILLI telefon uygulamasý Uber’le çaðýrdýðý takside tecavüze uðrayan kadýn, þirkete dava açtý. 26 yaþýndaki Yeni Delhili kadýn, þirketi yolcularýnýn güvenliðini saðlayamamakla suçladý ve tazminat talep etti. Dava þirketin merkezi olan ABD’nin San Francisco kentinde açýldý. Uber, failin cezalandýrýlmasý için yetkililerle iþ birliði yaptýðýný açýkladý. Þiv Kumar Yadav adlý taksi þoförü tecavüz ve adam kaçýrma suçlarýndan yargýlanýyor. Kadýn aralýk ayýnda meydana gelen olayla ilgili olarak polise verdiði ifadesinde lokantada yemek yedikten sonra taksi çaðýrdýðýný anlattý. Sürücünün, tecavüzden sonra, polise þikayette bulunmasý halinde kadýna zarar vereceði tehdidinde bulunduðu bildirildi. Olayýn ardýndan baþkent Yeni Delhi’de, sürücüler hakkýnda yeterli güvenlik incelemesi yapmadýklarý gerekçesiyle Uber dahil internet üzerinden hizmet veren taksi þirketlerine yasak getirilmiþti. Ancak Uber’in geçtiðimiz hafta yeniden hizmet vermesine onay çýkmýþtý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.