‘Üniversitelere Batý kitaplarý okutulmasýn’

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

EÐÝTÝM Bakaný Yuan Guiren üniversitelerinden Batý deðerlerini özendiren kitaplarý okutmamalarýný istedi. Resmi Þinhua haber ajansýna göre, Çinli bakan, bir eðitim seminerinde yaptýðý konuþmada, üniversitelerin siyasi ahlaka uygun davranmasý gerektiðini söyledi. Yuan üniversitelerde Çinli liderlere ya da siyasi sisteme eleþtiriye yer olmadýðýný savundu. Aralýk ayýnda, Þhanghay’da hükümeti eleþtiren makaleleri için özür dilemeyi reddeden Doðu Çin Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Zhang Þuehong’ýn görevine son verilmiþti. Ekimde de Pekin Üniversitesinde ifade özgürlüðüne yönelik açýklamalarýyla tanýnan ekonomist Þia Yeliang görevden uzaklaþtýrýlmýþtý. Þia, bir süre önce demokratik reform çaðrýsýnda bulunan, önde gelen kiþilerin oluþturduðý grupta yer alýyordu. Çin Cumhurbaþkaný Þi Jinping geçen yýl üniversitelerde daha fazla ideolojik gözetime ihtiyaç duyulduðunu söylemiþ, Komünist Partinin daha fazla rehberlik sunmasý gerektiðini belirtmiþti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.