Cumhurbaþkanlýðý seçimi bugüne kaldý

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

12. cumhurbaþkanýný belirlemek için yapýlan seçimlerin ilk tur oylamasýnda hiçbir isim için aranan çoðunluk saðlanamadý. Avro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisine sahip olan Ýtalya’da parlamentonun iki kanadý olan Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile 20 idari bölgenin belirlediði 58 üyenin dahil olduðu 1009 üyeli Büyük Seçici Meclis, cumhurbaþkanlýðýnýn ilk tur oylamasý için önceki gün toplandý. Parti liderlerinin 3 gündür süren yoðun istiþarelerine raðmen ortak bir aday üzerinde konsensüs saðlanamadý. Çýkardýklarý adayla ilk 3 turda aranan çoðunluðu elde edemeyeceklerini öngören Baþbakan Renzi, 4’üncü tura kadar delegelerinden boþ oy kullanmalarýný istedi. Bugün yapýlacak 4’üncü turda ülkenin yeni cumhurbaþkanýnýn seçilmesine kesin gözüyle bakýlýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.