Desteðinizi bekliyor

Evrensel Gazetesi - - Kültür -

Zvezda Sinemasý Avrupa’nýn en eski sinemalarýndan biri. Bugün terk edilmiþ ve yýkýk halde. Belgradlý sanatçýlar, aktivistler ve sinemaseverler özelleþtirmeler sonucu atýl hale gelmiþ olan tarihi Zvezda Sinemasýnýn yeniden ayaða kaldýrýlmasý için bir baðýþ kampanyasý düzenliyorlar. Kampanyaya bu linkten ulaþabilirsiniz; https://www.kickstarter.com/projects/191726326/new-zvezda-cinema

EMEK SÝNEMASI’NI HATIRLATTI

Bize tarihi Emek Sinemasýný hatýrlatan bu ‘iþgalin’ hikayesini Belgradlý sanatçýlar ve aktivistler anlatýyor. “Bizi birleþtiren þey filmleri sevmek ve kültür aktivisti olmamýz” diyen grup, Þehrinde sinemasýz kalmak istemeyen herkesi bu dayanýþmaya davet ediyor.

Grup desteklerin toplanmasýnýn ardýndan yeterli miktara ulaþýldýðýnda binaya yeni bir elektrik tesisatý ve su sistemi ihtiyacýnýn giderileceðini, çatýnýn onarýlacaðýný ve ýsýtma sisteminin yerleþtirileceðini söylüyor. “Bunlar Zvezda Sinemasýnýn esas amacýný ve özgün iþlevini yerine getirmesi için gereken þeyler. Genç Sýrbistan’ýn sanat söyleminde yeni bir döneme kapý aralamayý planlýyoruz.

Sinemalarýn potansiyelini geliþtirerek eser ve izleyici arasýnda bir aracý, özgün kültür merkezlerini inþa ederek kültürel birikimi ve yoðun deneyimi ilham alabilecek bireylere aktarmak istiyoruz.”

SANATIMIZA GÜZEL BÝR MERKEZ KATMAK ÝSTÝYORUZ

Eylemin hayati önem taþýdýðýný açýklayan Belgradlý sanatçýlar, “Zvezda Sinemasý sinema olarak çalýþacaðýna dair bir garanti olmadan yenileniyor, sinema için yasal alanda bir mücadele sürdürülüyor. Zvezda Sinemasý için istenen þey kamu malý bir merkez olmasý. Sinemayý yýkýmdan kurtarmak istiyoruz” diyorlar.

“Zvezda Sinemasý’nýn iþgali Sýrbistan’da baðýmsýz sinema için mütevazý bir devrimi

baþlattý. Salt kâr amacý dýþýndaki sinemalarýn yokluðu Belgrad’ýn kültür ve film çevresinde çeþitliliði yok ediyordu. Ýzleyici bu içerik eksikliði yüzünden ciddi bir yoksunlukla muhataptý. Buna yol açan þeylerin belki farkýnda deðillerdi ama yeni ve farklý sinema, kültür perspektifine acýkýyorlar.

Bir atasözünün dediði gibi, “Ýrade varsa, yol da vardýr.” Halihazýrda yetiþmiþ entelektüellerin ve yeni gençliðin çok þey katabileceði Zvezda Sinemasýnýn içinde yeni bir kültür merkezi oluþturmak istiyoruz. Kimseyi herhangi bir þey için suçlamak istemiyoruz ya da sonsuza kadar hiçbir meseleyle ilgilenmeden uzakta durmak. Mevcut durumda yeni bir ýþýk yakmak istiyoruz.

Yeni Zvezda Sinemasý ýþýl ýþýl, parlak geleceðine, artistik bir baþlangýç yapýyor. Binayý tüm iþlevine ve fazlasýna kavuþturmayý umut ediyoruz. Yavaþça fakat istikrarlý bir biçimde Sýrbistan’ýn ve Avrupa’nýn parlak geleceðe sahip sinema sanatýna güzel bir merkez katmak istiyoruz.”

Çeviri: Can Gürola

ZVEZDA Sinemasý tarihi bir anýttýr ve Anýtlarý Koruma Konseyinin korumasý altýndadýr. Dünyadaki ilk fotoðrafçýlardan olan, Louis Daguerre döneminde çalýþmýþ ilk Sýrp fotoðrafçýsý Anastas Jovanovic’in stüdyosuydu. Bina 1890 senesinde inþa edildi ve 1911’de Koloseum Sinemasý oldu. 1945’te Ýkinci Dünya Savaþý’nýn sonunda ve sosyalizmin gelmesiyle devlet sinemasý oldu ve ismi Zvezda (Yýldýz) olarak deðiþtirildi.

2004’e kadar Belgrad’ýn 19 aktif sinemasý ve ortalama 4 milyon 200 bin izleyicisi vardý. Beograd Film þirketi 14 sinemaya ve izleyiciler açýsýndan yüzde 78’lik bir paya sahipti þehirde. 2007’de Beograd Film þirketi 9.2 milyon avro karþýlýðýnda þüpheli koþullar altýnda özelleþtirildi. Yasal zorunluluk gereði þirket 2 sene daha esas iþlevini getirdi, þirketin yeni sahibi 5 sinemayý 19.7 milyon avroya süper market zincirlerine sattý.

Bu özelleþtirmeyi yaparak hükümet Sýrbistan’ýn kültürel altyapýsýna zarar verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.