Karakutu’dan ‘Ýtiraf’ çýktý

Evrensel Gazetesi - - Kültür -

sözcüðü taþýdýðý anlamlar bakýmýndan düþünmeye açýk uçludur. Her yaþtan yaþa, her kültürden kültüre ve her bireyden bireye farklýlýklar taþýr. Kimisi için çocukken çýkýlan macera dolu bir yolculuk, kimisi için folklorik bir ezgi ve hareket, kimisi için sahne ve tiyatro, kimisi içinse durmadan yýkýlan ve yapýlan bir devrim. Dahasý oyun, içinde taþýdýðý ateþ ve tutuþturuculuðuyla insanýn iyi bir hayat arkadaþý!

Gürol Tonbul’un hayat arkadaþý da oyun! Oyundan bir hayat yapan Tonbul, biriktirdiði oyunlarla düþlemiþ, onlarý anýlarýnda çoðaltmýþ ve oyundan bir hayatýn kalanlarýný oyundaþlarýyla paylaþmýþtýr. Oyuncu, yönetmen ve eðitmen olarak ürünler ortaya koyan Tonbul bu kez oyununu bir kitapla oynuyor. Yakýn Kitabevi tarafýndan basýlan Ýyi ki Tiyatro Var adlý kitabý insanýn hayat yolculuðu için bir armaðan. Yazar kendi çocukluðundaki oyun kavramýndan baþlayarak, okul yýllarý, oyunculuk yýllarý, dünyanýn yaþadýðý savaþlarý ve eþitsizlikleri de bu kavram çer- çevesinde okuyarak herkesi oyun oynamaya davet ediyor kitabýn sonunda. Kitap bu açýdan tematik bir çalýþmayý imliyor bize.

GÖÇLERÝ DE METÝNLERÝNE YANSIR

Göçleri, bir yerden bir yere seyahatleri de bir oyun olarak algýlayan Tonbul, çalýþtýðý çeþitli þehir ve kurumlarý da bu oyuna dahil etmiþtir. Sanýyorum ki ilk çalýþmaya baþladýðý Adana Devlet Tiyatrosu onun için ilk oyun olmuþ tiyatro adýna. Birçok devlet tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen kadrosuyla çalýþmýþ ve birçok sanat fakültesinde eðitmenlik yapmýþtýr. Buralardan topladýðý göç algýsýný birçok oyununun rejisine gizlemiþ ve yaþantýyý sahnede oyuna dönüþtürmüþtür. Bize hayatýn oyunla kurgulandýðýný oyunculuðuyla ve rejisiyle söylemeye çalýþmýþtýr.

ÞAÝRLERÝN DÝZELERÝYLE ANLATIYOR OKURA

Bu pratiklerini katmanlaþtýran Tiyatro Sanatçýsý Gürol Tonbul, metinler arasý bir yaþam bilinciyle de oyun oynamaya ve kurgulamaya devam etmiþtir. Ýyi ki Tiyatro Var kitabýndaki bir yazýsýnda Cahide Sonku’nun hayatýný, Çehov’un Viþne Bahçesi’ne benzeterek yaþamlar arasý deðiþmeyen ritüelleri bize bir oyunla anlatmýþtýr. Bu da okura geniþ pencereler açmaktadýr. Hayatýn sahne tarafý yahut sahnenin hayat tarafý geride okura kalandýr…

Tüm bu yaþanmýþlýklarýn içinde Tonbul sesini þair olarak ortaya koyar. Kitap boyunca dikkat çeken þey, her bir yazýsýnda þairlerin dizeleriyle anlatmaya çalýþmasý, Adnan Azar’dan, Nâzým’dan, Orhan Veli’den, Cemal Süreya’dan, Gülten Akýn’dan, Ahmet Telli’den, Daðlarca’dan, Bedri Rahmi’den ve Aristophanes’ten alýntýlar yapmasýdýr onun hayat hikayesini var eden. Gürol Tonbul kitabýnda bizlere büyük bir emeðin gölgesinden yazmýþtýr. Tiyatro insaný Tonbul’un þu sözleri herkese ulaþsýn isterim:” Tükenmiþlik yeniden var olmayý getiriyorsa, düþtüðünde yeniden doðrultabiliyorsan belini, o zaman bir anlamý var tükenmiþlik sendromu için aday olmanýn. Gerisi, lafügüzaf!”

Son günlerin kanlý, puslu havasý içinde coðrafyamýz hiç kuþkusuz ne kadar acý içinde. Hep aðzýmýzda bir barýþ türküsü var savaþa inat söylediðimiz. Ýþte Gürol hocamýn da savaþa inat barýþ sevdasý tiyatro yapmaktan geçiyor. O bakýmdan herkese sesleniyor: “Ýyi ki Tiyatro Var”.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.