‘Sezuþ’un Hikayeleri’

Evrensel Gazetesi - - Kültür -

Aksu’nun çocuklar için kaleme aldýðý öykü “Sezuþ’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karþý”, IEG Family tarafýndan müzikal tiyatro oyununa dönüþtürüldü. Oyun 8 Þubat’a kadar Ýstanbul’da sahnelenecek ardýndan Türkiye’yi gezecek.

“Sezuþ’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karþý”, Sezen Aksu’nun bestelerinden uyarlanan þarkýlarý ve masalsý anlatýmý ile çocuklarla sevgi dolu bir öyküyü buluþturan oyunun, yönetmenliðini ve koreografisini Emre Çelik yapýyor.

“Çakkýdý”, “Þarký Söylemek Lazým”, “Adem Olan Anlar”, “Tiki Tak” gibi sevilen Sezen Aksu þarkýlarýnýn oyuna özel sözlerle uyarlanarak yer alacaðý “Sezuþ’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karþý”, Türkiye turnesine Ýstanbul’dan baþladý ve ilk olarak 23 Ocak’ta sahnelendi. 8 Þubat’a kadar Trump Kültür ve Gösteri Merkezinde çocuklarla buluþacak müzikal tiyatro, daha sonra Türkiye’nin çeþitli illerinde izleyiciyle buluþacak. 15 Haziran’a kadar sürecek Türkiye turnesinde oyun, yaklaþýk 90 gösteri gerçekleþtirmeyi amaçlýyor.

EFE ÝLE BULUT’UN DOSTLUÐU

Sezen Aksu’nun bestelerinden uyarlanan þarkýlarýn da yer aldýðý oyun, tüm sokak hayvanlarýnýn dostu Efe’nin, mahallenin köpeði Bulut ile kurduðu arkadaþlýðý anlatýyor. Hoþgörü, saygý, empati, hayvan sevgisi ve sadakat gibi önemli mesajlar içeren öykü, günlerden bir gün Bulut’un yavrularýnýn doðmasýyla renkli bir hal alýyor. Ýþte asýl hikaye bundan sonra baþlýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.