Sait Faik Hikaye Armaðaný yazarýný arýyor

Evrensel Gazetesi - - Kültür -

Sait Faik Hikaye Armaðaný sahibini arýyor. Baþvurular için son tarih 27 Þubat.

Yazar Sait Faik Abasýyanýk anýsýna her yýl bir öykücüye verilen Armaðan, edebiyat dünyamýzýn önemli ödüllerinden biri. 1955’te yazarýn annesi Makbule Abasýyanýk tarafýndan kurulan Sait Faik Hikaye Armaðaný, 1964’ten itibaren Darüþþafaka Cemiyeti tarafýndan sürdürüldü.

Sait Faik, yaþamýnýn son yýllarýnda çeþitli edebiyat matinelerine de katýldý. Bu matinelerden biri de Darüþþafaka Lisesinde yapýldý. Lisede yapýlan ilk toplantýnýn konuðu Fazýl Hüsnü Daðlarca olmuþ ve Daðlarca, ikinci toplantýya konuk olmasý için Abasýyanýk’ý ikna etmiþti. Matineden sonra okulu gezen Sait Faik, eve döndüðünde annesine mal varlýðýný babasý hayatta olmayan çocuklara güzel imkanlar saðladýðýný düþündüðü Darüþþafaka’ya baðýþlamayý teklif etti.

Abasýyanýk’ýn annesi Makbule Haným, Sait Faik’in vefatýndan sonra hazýrladýðý vasiyetinde mal varlýklarýnýn çoðunu ve yazarýn eserlerinin telif hakkýný Darüþþafaka Cemiyetine býraktý. Bu vasiyetnamenin bir maddesinde de, her sene dönemin ileri gelen edebiyat ustalarýndan oluþacak bir jürinin, o sene içerisinde yazýlmýþ en iyi öyküyü seçerek ona “Sait Faik ve Makbule Abasýyanýk Hikâye Mükâfatý” vermesini istedi.

Ödül ilk kez 1955 yýlýnda verildi. Haldun Taner “On Ýkiye Bir Var” ile Sabahattin Kudret Aksal ise “Gazoz Aðacý” ile armaðanýn sahibi oldu. Sait Faik Hikaye Armaðaný geçen yýl 60. kez verildi. Armaðan’a Mahir Ünsal Eriþ “Olduðu Kadar Güzeldik” adlý öyküleriyle layýk görüldü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.