Grev mii ne? o da

YANDAÞ MEDYANIN HALÝ

Evrensel Gazetesi - - Medya -

Türkiye ekonomisinin kalbinin attýðý metal sektöründe 20 fabrikada binlerce þçi greve çýktý. Kimi fabrikalarda iþveren geri adým atmak zorunda kalarak MESS’ten ayrýldý. Ancak bu tarihi grev kimi medya organlarý tarafýndan yok sayýldý. Yalnýzca gazetemiz Evrensel, grevi manþetine taþýdý. Hükümet medyasý ise birinci sayfada grevi görmedi.

Evrensel, ‘Açlýktan Ölmeyiz Bu Yoldan Dönmeyiz’ manþetini atarak iþçilerin kararlýlýðýna vurgu yaptý. Manþet haberde 4 patronun daha MESS’ten ayrýldýðý vurgulandý. Karikatürist Sefer Selvi’nin çizimi yine söze mahal býrakmadý.

Cumhuriyet, ‘Sömürüye Direniþ’ baþlýðýný atarak grevi geniþ bir þekilde göbeðine taþýrken, Taraf “15 Bin Ýþçi Grevde” diyerek sürmanþetini greve paylaþtýrdý. Bilal Erdoðan’ýn gönderdiði tekzipler sebebiyle özel bir 1. sayfa çalýþmasý yapan BirGün, “Kararlýyýz Bu Yoldan Dönüþ Yok” spotuyla iþçilerin sözlerine yer verirken, Yurt da geliþmeyi sürmanþetine taþýyanlardandý: 40 Yýl Sonra MESS grevi. Özgür Gündem, “AKP’ye ‘Metal’ Uyarý” derken, Aydýnlýk ‘Metal Grevinde Ýlk Kazaným’, Sözcü, ‘On Binlerce Ýþçi Sokaða Döküldü’, Hürriyet, ‘15 Bin Metal Ýþçisi Grevde’ baþlýklarýný attý. Sabah, Akþam, Yeni Þafak, Türkiye, Vatan, Star, Akit, Zaman, Bugün, Milat, Güneþ, Takvim, Habertürk, Milli Gazete, Ortadoðu greve 1. sayfasýnda hiç yer vermeyen gazetelerdendi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.