Geniþletilen TÝB yetkisine tepki

Evrensel Gazetesi - - Medya -

Ýzmir Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Rahmi Aþkýn Türeli, Türkiye’de internet kullanýmý üzerindeki baskýlarýn her geçen gün arttýðýný belirterek, “Ýnternet yasaklarý zirveye çýkmýþtýr. Bu asla demokratik bir tavýr deðildir. Haberleþme özgürlüðü engellenemez.” dedi.

Türeli, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada özellikle son dönemde gerek sosyal medya gerekse genel internet kullanýmýna iliþkin baskýlarýn giderek arttýðýný savundu. Çok sayýda internet sitesinin kapatýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu söyleyen Milletvekili Türeli, “Özellikle 2013 yýlýnýn haziran ayýnda baþlayan Gezi Parký olaylarý ve 2013 yýlýnýn aralýk ayýnda ortaya çýkan yolsuzluk haberlerinin sosyal medya kanallarýnda yayýlmasý üzerine TÝB internet yasaklarý ile ilgili sýnýrsýz yetkiler verilmiþ ve bunun sonucunda Türkiye’de internet yasaklarý zirveye çýkmýþtýr. Nitekim ‘Engelli Web’ adlý internet sitesinin derlediði verilere göre 2011 yýlýnda yalnýzca 1668 ve 2012 yýlýnda 8 bin 476 olan engellenen internet sitesi sayýsý, 2013 yýlýnda 16 bin 850 olmuþ ve bu sayý 2014 yýlýnda ise 22 bin 723’e ulaþmýþtýr,” dedi.

TBMM’de geçen yaz görüþülerek kabul edilen torba tasarýda yer alan internet yasaklarýna iliþkin maddenin, CHP tarafýndan Anayasa Mahkemesine götürüldüðünü ve iptal edildiðini hatýrlatan Rahmi Aþkýn Türeli, “Ýptal edilen maddede, internet sitesi kapatma yetkisi TÝB’e veriliyordu. AYM bu maddeyi iptal etti. Bu kez de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþmeleri devam eden yeni torba kanun teklifine, bu madde revize edilerek yeniden koyuldu. Yeni maddeye göre Baþbakanlýk veya bakanlýklar site kapatma talep edecek, TÝB de siteyi kapatacak. Ne deðiþiyor burada?” þeklinde tepkisini dile getirdi. (MEDYA SERVÝSÝ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.