Cumhuriyet Gazetesi GYY Utku Çakýrözer görevinden alýndý

Evrensel Gazetesi - - Medya -

Vakfý Yönetim Kurulu, Utku Çakýrözer’i Cumhuriyet gazetesi genel yayýn yönetmenliði görevinden aldý. Çakýrözer ile beraber Genel Yayýn Koordinatörü Murat Sabuncu ve Yazý Ýþleri Müdürü Ayþe Yýldýrým Baþlangýç’ýn da görevine son verildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ýcra Kurulu Baþkaný Akýn Atalay, görevden almayla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamaya göre; gazetenin yayýn yönetiminde yaþanan uyumsuzluk ve anlaþmazlýklarýn sürdürülemez bir iþ iliþkisi noktasýna gelmesinden kaynaklý böyle bir deðiþim yapýldý.

T24 haber sitesi ise görev deðiþikliði ile ilgili yaptýðý haberinde Çakýrözer ve ekibinin 5 aylýk yönetmenliði süresince yazý iþlerinde görüþ ayrýlýklarý yaþandýðýný, son olarak Charlie Hebdo’nun katliamýyla bu ayrýlýðýn keskinleþtiðini iddia etti. Habere göre Cumhuriyet Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Erinç “Görevden alma yerine istifa etmesi” önerisi getirdi ancak Çakýrözer, “Ben baþarýsýz olduðumu düþünmüyorum, istifa etmeyeceðim. Alýnacak karara saygýlýyým” diyerek teklifi reddetti. Çakýrözer’in ardýndan, genel yayýn yönetmenliði için de Gazeteci Umur Talu ile gazetenin yazarlarýndan Can Dündar adý geçtiði bildirildi. Cumhuriyet Gazetesi Ýcra Ku- rulu açýklamasýnda þu ayrýntýlara yer verdi:

Utku Çakýrözer’in Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmenliði ve Ýcra Kurulu üyeliði görevinden alýnmasýna,

Genel Yayýn Koordinatörü Murat Sabuncu ve Yazý Ýþleri Müdürü Ayþe Yýldýrým Baþlangýç’ýn yönetimin alacaðý kararlarýn önünün açýlabilmesi bakýmýndan bu görevlerinden istifa ettiklerini Ýcra Kurulu’na önceden bildirdikleri anlaþýldýðýndan, istifalarýnýn kabulü ile bu konuda gereðinin Ýcra Kurulu’nca yapýlmasýna,

Boþalan Ýcra Kurulu üyeliðine vakýf yönetim kurulu üyesi Hakan Kara’nýn atanmasýna,

Genel Yayýn Yönetmenliðine yeni görevlendirmenin daha sonra yapýlmasýna,

Geçici yayýn yönetiminin Ýcra Kurulu tarafýndan belirlenecek þekilde yürütülmesine, oybirliðiyle karar verilmiþtir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.