Mesai dýþý haber yasak

Evrensel Gazetesi - - Medya -

Akçakale ilçesindeki Akçakale gümrük kapýsý önünde mesai saatlerinin dýþýnda haber yapmak yasaklandý.

IÞÝD tarafýndan esir alýnan Japon Gazeteci Kenji Goto’nun rehine takasýnýn ardýndan teslim edileceði iddiasý üzerine Akçakale ilçesine akýn eden aralarýnda Japonlarýn da yer aldýðý gazetecilere ‘güvenlik’ gerekçesi ile yayýn yasaðý getirildi.

Ürdün hükümetinin IÞÝD’in alýkoyduðu Ürdünlü pilot el-Kesasibe’ye karþýlýk, Ürdün’de tutuklu bulunan Sacide er-Rýþavi’nin takas edilmesine hazýr olduðunu açýklamasýnýn ardýndan Ürdünlü pilot ile Japon gazetecinin býrakýlacaðý iddiasý yayýldý. Bu haber üzerine çoðunluðunu Japonlarýn oluþturduðu gazeteciler, Akçakale’ye geldi. Japon gazetecinin Rakka’ya en yakýn bölge

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.