TWÝTTER HESAPLARINA ENGEL DIÞ BASINDA

Evrensel Gazetesi - - Medya -

TÜRKÝYE’de TÝB yetkisini geniþletecek yasa tasarýsý Financial Times’ta yer aldý. Torba yasa içerisinde görüþülen ve bakanlara verilmesi planlanan yetki geniþliði gazetede ‘Twitter yasaðý’ olarak geçti. - Financial Times’tan Daniel Dombey haberinde þöyle dedi: “Sedef Kabaþ’ýn kapýsýný polis çaldýðýnda hâlâ geceliðiyleydi. Polisin Kabaþ’ý gözaltýna almasýna neden olan þey, daha önce ettiði birkaç sözdü. Kabaþ bu sözler nedeniyle 10 yýla kadar hapis cezasý alabilir... Yazýda, Türkiye’deki basýn özgürlüðü tartýþmalarýnda sosyal medyanýn ilkesel bir çatýþma alaný haline dönüþtüðü belirtiliyor. Buna göre hükümet, bazý internet sayfalarýný önceden kapatabileceði bir yasa tasarýsý ile Twitter’ýn Türkiye’de bazý gazetecilerin profillerine eriþimi engelleyeceði davalar üzerinde çalýþýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.