Şimdi Türkiye’de...

Formsante - - HABERLER -

UnDEr Armour, uluslArArAsı BüyümE strAtEJIsInE yEnI BIr HAlkA EklEyErEk, ürünlErInI TürkIyE’DEkI spor tutkunlArının BEğEnIsInE sunuyor. AvrupA’DAkI BüyümE strAtEJIsI çErçEvEsInDE, TürkIyE’DEkI Ilk mAğAzAsını, 18 MArt 2016 tArIHInDE AkAsyA ACıBADEm’DE Açtı. MArkA, sporCulArın pErFormAnsını ArtırmAyA yönElIk vIzyonunu Bütün DünyAyA yAymAyı AmAçlıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.