Fitness

Sağlık koçu, beslenme uzmanı ve Instagram fenomeni Tuğçe Alpay ile antrenman yapıyoruz! Süper bir programın yanı sıra fitness önerilerini paylaşan Alpay, ‘Düzenli spor yaparsan, iyi de beslenirsen yaşadığın değişimin zaten bağımlısı olacaksın. Kendinizi b

Formsante - - İÇİNDEKİLER - Aytaç Özkardaş Gozzi Fotoğraflar: Ozan Kutsal

Sağlık Koçu Tuğçe Alpay'ın antrenman programında kendinizle yarışın

● Dönemsel değil hayat

biçimi: Egzersizi, yaz gelmeden mArt-nIsAn AylArınDA tutuştuklArı 2-3 Aylık BIr InCElmE DönEmI GIBI DüşünmEsInlEr. Spor vE BEslEnmEyI 7/24 yAşAmlArının IçInE sokmAlArı lAzım. Bunu DönEmsEl BIr şEy olArAk yAptıklArı zAmAn AslA kAlıCı sonuçlAr GörEmEyECEklEr. YApACAklAr, BırAkACAklAr, GErIyE DönECEklEr vE Bu BIr kısır DönGüyE DönüşECEk. HAFtADA 3 vEyA 4 AntrEnmAn vE kArDIyo muHAkkAk yApılmAlı. VE En önEmlI şEy BEslEnmE, BEslEnmE yoksA sonuç DA yok.

● Beslenme bu işin ana

damarı: Spor sAlonunDA GEçIrDIğInIz BIr sAAttEn DAHA önEmlIsI DışArıDA GEçIrDIğInIz 23 sAAttE tABAğınızlA vErDIğInIz müCADElE. BEslEnmE Bu IşIn AnA DAmArı, EğEr o olmAzsA HEDEFlErInIzE ulAşAmAzsınız. ● Para harcamak şart değil: İllA BIr kulüBE üyE olmAnız yA DA BIr kIşIsEl EğItmEn IlE çAlışmAnız GErEkmIyor, sporA pArA HArCAmAk şArt DEğIl. EvDE BIr BAntlA, BIr sAnDAlyEylE o kADAr çok yApılABIlECEk şEy vAr kI… Artık IntErnEt ElInIzIn AltınDA, mIlyonlArCA sEçEnEk çıkıyor kArşınızA. BElkI Ilk BAşlArDA HoCAylA çAlışıp Duruşu öğrEnDIktEn sonrA BIrçok HArEkEtI uyGulAyABIlIrlEr. ● En iyi motivasyon ayna: MotIvAsyon kAyBı olAn InsAnlAr IçIn şunu önErEBIlIrIm, BIr HEDEF koysunlAr kEnDIlErInE, BIr tArIH BElIrlEsInlEr. En IyI motIvAsyon kAynAğı tArtı DEğIl AynADır. ÖnCEsIsonrAsı FotoğrAFlArını çEksInlEr. DüzEnlI spor yApArsAn, IyI DE BEslEnIrsEn yAşADığın DEğIşImIn zAtEn BAğımlısı olACAksın vE Bunu BırAkmAk IstEmEyECEksIn.

● Başkalarıyla kendini kıyaslama: BIr DIğEr önErIm DE HIç kImsEylE kEnDIlErInI kıyAslAmAsınlAr, onun GIBI olmAk IstIyorum, popom şunun GIBI, BACAğım Bunun GIBI olsun… BöylE BIr şEy yok. İnsAn kEnDInIn En IyIsI olmAlı. Bunun IçIn uğrAşmAlı. KImInIn vüCuDu kum sAAtI, kImInIn Armut, kImI uzun, kImInIn BEl oyuğu yok. KAs yApısı, AnAtomI DEnIlEn BIr şEy vAr. BEnIm BurADA DEğIştIrEBIlECEğIm şEylEr vAr, Duruşunu DüzEltEBIlIrIm, InCElmEsInI sAğlAyABIlIrIm. AmA BIrInI ADrIAnA LImA’yA çEvIrmEnIz mümkün DEğIl. BöylE BEklEntIlErlE GElDIklErI zAmAn sonuçlArı GörmElErI DE zor oluyor. DAHA ütopIk şEylEr IstEmEk yErInE DAHA EllE tutulur, rEEl şEylEr IstEmElErI lAzım. BIrAz DA kEnDIlErI IlE BArışık olmAlArını IstIyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.